LASTEST NEWS

17 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนชายล้วนหกแผ่นดิน #ประกาศ เป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน เริ่มปีการศึกษา 2563 17 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ เงินเดือน 13,000.-บาท (มีประกันสังคม และที่พัก) 17 ก.พ. 2563"ณัฏฐพล"เร่งปรับมาตรฐานการเรียนการสอน 17 ก.พ. 2563ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 17 ก.พ. 2563สพฐ.แจ้งโอนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม 17 ก.พ. 25637,000โรงเรียนประถมจ่อเลิกขยายโอกาส 17 ก.พ. 2563สพม.40 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ แล้ว! 16 ก.พ. 2563คุรุสภาให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 16 ก.พ. 2563ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า อาชีพรับราชการครูจะถือเป็นทางเลือกที่ดีอยู่มั้ย 16 ก.พ. 2563ใกล้ที่ไหนไปสมัคร !! สพฐ. และ สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการ 144 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท

การเผยแพร่งผลงานชุดกิจกรรม_ครูสันติกร

usericon

ชื่อวิจัย:        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา
            ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA)
            เสริมด้วยชุดกิจกรรม
ผู้วิจัย:        ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ที่ทำงาน:        โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย:        2561
บทคัดย่อ

    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิด เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้อง 52 คน ได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 6 ชนิด ดังนี้ (1) แผนการจัด การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 7 แผน จำนวน 18 ชั่วโมง (2) ชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ จำนวน 1 ชุด มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.37 ถึง 0.77 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น rKR-20 เท่ากับ 0.73 (4) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ด้าน มีค่า IOC>.50 ทุกด้าน (5) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.46 ถึง 0.78 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น rKR-20 เท่ากับ 0.85 (6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.802 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการวิจัย พบว่า
        1.    ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 81.48/89.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80
        2.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรากฏผลดังนี้
            2.1    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            2.2    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
            2.3    ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        3.    ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar=4.18, SD.=0.80)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^