LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2562โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่23-30 ก.ย.2562 20 ก.ย. 2562ข่าวดี ! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 9 รายงานตัว 1 ต.ค.2562 20 ก.ย. 2562เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562 19 ก.ย. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2 อัตรา - สมัคร23ก.ย.-4ต.ค.2562 19 ก.ย. 2562มารู้จัก "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา'ลัย 19 ก.ย. 2562ลูกจ้าง สพฐ. เดือดร้อน สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ ขอความเป็นธรรม ขอโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ 19 ก.ย. 2562การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ 53 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) 19 ก.ย. 2562ประกาศผลสอบ ภาค ค. ท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เช็กผลสอบท้องถิ่น 2562 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบที่นี่ 19 ก.ย. 2562กสถ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอดูคะแนนการสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562 19 ก.ย. 2562เช็กที่นี่! บัญชีเรียกรายงานตัวบรรจุฯ ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

การเผยแพร่งผลงานชุดกิจกรรม_ครูสันติกร

usericon

ชื่อวิจัย:        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา
            ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA)
            เสริมด้วยชุดกิจกรรม
ผู้วิจัย:        ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ที่ทำงาน:        โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย:        2561
บทคัดย่อ

    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิด เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้อง 52 คน ได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 6 ชนิด ดังนี้ (1) แผนการจัด การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 7 แผน จำนวน 18 ชั่วโมง (2) ชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ จำนวน 1 ชุด มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.37 ถึง 0.77 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น rKR-20 เท่ากับ 0.73 (4) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ด้าน มีค่า IOC>.50 ทุกด้าน (5) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.46 ถึง 0.78 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น rKR-20 เท่ากับ 0.85 (6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.802 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการวิจัย พบว่า
        1.    ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 81.48/89.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80
        2.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรากฏผลดังนี้
            2.1    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            2.2    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
            2.3    ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        3.    ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar=4.18, SD.=0.80)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^