LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2563ไม่มีอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่ต้องซื้อ กทม.ย้ำจะส่งครูติวให้ถึงบ้าน 25 พ.ค. 2563ข่าวดี! กศจ.นครราชสีมาเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 9 จำนวน 367 อัตรา - รายงานตัว 1 มิ. ย.2563 24 พ.ค. 2563“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เรียนออนไลน์” ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย 24 พ.ค. 2563สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง/ทางเว็บไซต์ บัดนี้-19มิ.ย.2563 24 พ.ค. 2563ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 ปีบัญชี 2563 สมัครออนไลน์บัดนี้-15มิ.ย.63 24 พ.ค. 2563สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 16 อัตรา สมัคร 25-29 พ.ค.2563 24 พ.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับวุฒิป.ตรีทุกสาขา 24 พ.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 จำนวน 50 อัตรา 24 พ.ค. 2563เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสอศ. ปีพ.ศ.2563 สมัคร 1-7มิ.ย.2563 24 พ.ค. 2563ดาวน์โหลด!! แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ DLTV (สำหรับโรงเรียน) แก้ไขได้ ไฟล์ Word

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม

usericon

ชื่อเรื่อง :     ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน : นางนาฏชนันท์ ชูจิต
ปีที่ศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ของนักเรียนระหว่างเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่ใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ กับกลุ่มนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ตามปกติ

วิธีดำเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองรูปแบบ Randomized Pretest – Posttest Group Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยวิธี การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ ห้องเรียนเป็นกลุ่ม (Cluster) ด้วยการจับฉลากมา 2 ห้อง แล้วจับฉลากอีกครั้งเป็นกลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม ได้ แก่ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) ห้อง ม. 2/2 จำนวน 44 คน ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ของนักเรียน เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ กลุ่มควบคุม (Control Group) ห้อง ม. 2/1 จำนวน 43 คน ได้รับการสอนเรื่องท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำ นำใจ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ จำนวน 16 แผน และแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ โดยการประเมินก่อนและหลังการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ของนักเรียน สถิติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะนาฏศิลป์ของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง ท่ารำ นำใจ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ภายในกลุ่มทดลองโดยใช้ สถิติทดสอบที (Dependent Sample) เปรียบเทียบความแตกต่าง ของคะแนนทักษะนาฏศิลป์ ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้ สถิติทดสอบที (Independent Sample)

ผลการศึกษา
    1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุxxxลกิจอุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะนาฏศิลป์ อยู่ในระดับดีมาก โดยรวม นักเรียนมีทักษะนาฏศิลป์ อยู่ในระดับดีมาก
    2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุxxxลกิจอุทิศ) หลังเรียนดีกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
        3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุxxxลกิจอุทิศ) มีทักษะนาฏศิลป์ และเกิดการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการเรียนนาฏศิลป์ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ดีกว่ากลุ่มนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสรุป นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม มีทักษะนาฏศิลป์ดีกว่า ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ ของผู้เรียนได้จริง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนนาฏศิลป์ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย มีความรู้สึกนึกคิดที่ดี ต่อตนเอง และผู้อื่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
oom_pheng 28 ส.ค. 2562 เวลา 00:16 น. 0 130
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^