LASTEST NEWS

20 ส.ค. 2562“ชวลิต”เผาบ้านเก่า! แฉสอบ“ขรก.ท้องถิ่น”งาบหัวคิวฟาดหนักหัว5แสน 20 ส.ค. 2562โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.- บาท 20 ส.ค. 2562กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 8 20 ส.ค. 2562อบจ.ขอนแก่น เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา สมัคร 22-30 ส.ค.2562 20 ส.ค. 2562นายกฯเผยเตรียมเพิ่ม"โค้ดดิ้ง"หลักสูตรภาคบังคับระดับประถมยันอุดมศึกษา 20 ส.ค. 2562โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา 20 ส.ค. 2562อยู่ใกล้ไปสมัคร! โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา 20 ส.ค. 2562สพป.สตูล เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา  19 ส.ค. 2562โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้-21 สิงหาคม 2562 19 ส.ค. 2562โรงเรียนวัดควนเมา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 19-23 ส.ค.2562

รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นางเขมพัตถ์ วรธงไชย
2561

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบ ทดลองใช้ศึกษาประสิทธิภาพและขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จ านวน 162 คน ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินการเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 (4Cs) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis ) และวิเคราะห์สถิติโดยสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ ค่า t (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21(4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์องค์ประกอบของกระบวนการ องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการใช้รูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการปรับตัว(Adaptation) 2) ขั้นการจัดเตรียมเนื้อหาเป็นส่วนย่อย (Programmed Maching) มีขั้นตอนย่อยได้แก่ 2.1) ระดมสมอง(Brainstorming) 2.2) การวิเคราะห์และวางแผน (Analyzing) 2.3) ค้นคว้าหาค าตอบ (New Discovery) 3) ขั้นอภิปรายและสรุป( Discussion and Conclusion) 4) ขั้นขยายความรู้และสร้างชิ้นงาน (Expansion and Creation) 5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.83/82.84 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษ
ที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินการเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พบว่านักเรียนมีพัฒนาการการเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) สูงขึ้นในช่วงระหว่างเรียน
4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.35
khemseedam 14 ส.ค. 2562 เวลา 19:54 น. 0 31
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^