LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2562กศจ.หนองคาย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 177 อัตรา - รายงานตัว23 ธันวาคม 2562 09 ธ.ค. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 9 อัตรา - รายงานตัว 11 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา (เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท) 08 ธ.ค. 2562กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุรับราชการ 36 อัตรา (วุฒิปวส.-ปริญญาตรี) สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562(มีวุฒิป.ตรีทุกสาขา) กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุรับราชการ 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 08 ธ.ค. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา สมัครออนไลน์ 08 ธ.ค. 2562เงินเดือนดี โบนัสสูง SCG เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา 08 ธ.ค. 2562กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา สมัคร 2-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 6-12 ธันวาคม 2562 08 ธ.ค. 2562กศจ.นนทบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 16 ธ.ค.2562

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษาค้นคว้า     นางรัตนา ญาณสูตร
ปีการศึกษา    2560

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 38 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มา 1 ห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่แบบไม่อิสระและอิสระ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
        ผลการวิจัย พบว่า
        1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ เป็นการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เป็นการบรรยาย เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ที่ใช้มากที่สุดคือ การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปรากฏว่ายังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการบันทึกในหน่วยความจำ แต่สำหรับการให้ผู้เรียนท่องจำคำศัพท์เท่านั้น อาจมีการสอดแทรกโดยการสอน หรือ การถ่ายทอดในการจัดการเรียนการสอนบ้าง อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏโครงการในแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพบริบทเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการบันทึกในหน่วยความจำ พบว่า ผู้บริหาร ส่วนใหญ่ได้มีการนำนโยบายจากระดับชาติ โดยการนำนโยบายของโรงเรียนลงสู่แผนปฏิบัติการรวมทั้งผู้บริหารได้มีการสร้างกลไกในการทำงานที่กระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างความรู้ให้เข้าไปอยู่ในระบบงานทั้งโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ครูผู้สอนบางส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ การสร้างความรู้ และนำหลักการจำมาใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์วิภาษาอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่ยังพบว่า มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือยังไม่ตรงตามหลักการ เพราะเข้าใจว่าการท่องจำจะสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ในความจำระยะยาว
    2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีประสิทธิภาพ 86.91/85.74 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

yasumin 14 ส.ค. 2562 เวลา 19:10 น. 0 73
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^