LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2562กศจ.หนองคาย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 177 อัตรา - รายงานตัว23 ธันวาคม 2562 09 ธ.ค. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 9 อัตรา - รายงานตัว 11 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา (เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท) 08 ธ.ค. 2562กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุรับราชการ 36 อัตรา (วุฒิปวส.-ปริญญาตรี) สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562(มีวุฒิป.ตรีทุกสาขา) กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุรับราชการ 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 08 ธ.ค. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา สมัครออนไลน์ 08 ธ.ค. 2562เงินเดือนดี โบนัสสูง SCG เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา 08 ธ.ค. 2562กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา สมัคร 2-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 6-12 ธันวาคม 2562 08 ธ.ค. 2562กศจ.นนทบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 16 ธ.ค.2562

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

ชื่อวิจัย รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว
ผู้วิจัย    นางสาวสุภาวดี ลับแสง
ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
รายการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว (3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว จำนวน 5 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว จำนวน 27 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว จำนวน 20 ข้อ (4) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินประเภทคำถามรูปภาพชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว จำนวน 10 ข้อ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว (E1/E2) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 85.90/83.69
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน ( = 16.74, S.D. = 1.47) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบก่อนเรียน ( = 10.55, S.D. = 0.89) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
bjeim2520 14 ส.ค. 2562 เวลา 15:58 น. 0 73
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^