LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2562กศจ.หนองคาย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 177 อัตรา - รายงานตัว23 ธันวาคม 2562 09 ธ.ค. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 9 อัตรา - รายงานตัว 11 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา (เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท) 08 ธ.ค. 2562กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุรับราชการ 36 อัตรา (วุฒิปวส.-ปริญญาตรี) สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562(มีวุฒิป.ตรีทุกสาขา) กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุรับราชการ 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 08 ธ.ค. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา สมัครออนไลน์ 08 ธ.ค. 2562เงินเดือนดี โบนัสสูง SCG เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา 08 ธ.ค. 2562กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา สมัคร 2-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 6-12 ธันวาคม 2562 08 ธ.ค. 2562กศจ.นนทบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 16 ธ.ค.2562

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะ
การสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม)
ผู้วิจัย        นางสาวฮาซีบน ขวัญทอง
ปีการศึกษา    2561

    
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) 2)ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) 2.2) ศึกษาพัฒนาการของทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม)
3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัด
การเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดชนาธิปเฉลิม) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสตูล ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มโดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มด้วยการจับฉลาก จำนวน 1 ห้องเรียนจากห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที (t-test) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเภทผสมผสานวิธี ผลการวิจัยได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
    1. รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ หลักการ กระบวนการ เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ และการวัดประเมินผล เรียกว่า HASEEBON Model การดำเนินการ 8 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้น (H : Hasten) ขั้นที่ 2 ความรู้เดิม (A : Aboriginal) ขั้นที่ 3 แสวงหา (S : Seek) ขั้นที่ 4 ทำให้รู้ (E : Enlighten) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยน (E : Exchange) ขั้นที่ 6 สรุป (B : Briefly) ขั้นที่ 7 ปฏิบัติ (O : Operate) ขั้นที่ 8 นำไปใช้ (N : Naturalize) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.45/90.52 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
    2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) หลังการนำไปใช้มีประสิทธิผลอย่างไรในด้านต่อไปนี้
        2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        2.2 พัฒนาการของทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) สูงขึ้นในช่วงระหว่างเรียน
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ HASEEBON Model เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64, S.D. = 0.11)
See_2519 14 ส.ค. 2562 เวลา 10:57 น. 0 86
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^