LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2563เช็กตำแหน่งว่าง! เปิดสอบท้องถิ่น ปี'63 "สายงานบริหาร" กว่า 8,000 อัตรา  15 ส.ค. 2563น้อง ๆ ธุรการเตรียมตัวให้พร้อม เปิดสอบบรรจุข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ 38 ค.(2) วันที่รอคอยมาถึงแล้ว 15 ส.ค. 2563ป.ตรีอื่น จะเลือกเรียนหลักสูตรที่คุรุสภารับรองเพื่อให้ได้สิทธิสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรใดนั้น 15 ส.ค. 2563สพม.15 เปิดสอบพนักงานราชการ ครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 21-27 ส.ค.2563 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 14 ส.ค. 2563นร.เฮ!อาจไม่มีการบ้านแล้ว กพฐ.อยากให้จบในห้องเรียน 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 14 ส.ค. 2563ประกาศแล้ว! กำหนดวันเวลาสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กทม. ภาค ก ภาค ข วันที่ 5-6 กันยายน 2563 นี้ 14 ส.ค. 2563ศธจ.สงขลา ประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดห้องสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี2563

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศ

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางบังอร พรมประดิษฐ์
ปีที่พิมพ์                 2562

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้
ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนสาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม
    กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 4 ชนิด ได้แก่ แผนการจัด
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 9 แผน โดยใช้เวลาสอนแผนละ 120 นาที ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จำนวน 9 ชุด แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเป็นแบบมาตรา 5 ระดับ 1 ฉบับ จำนวน 10ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มี ซึ่งมีค่า อำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.71 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
    1. ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ 85.23/91.03            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
    3. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้วยชุดการสอนสาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.79 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 79
    4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดการสอนชุดการสอนสาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจะมีประสิทธิภาพเหมาะสมทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตามกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้


ประกาศคุณูปการ

    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก นายสุริยนต์ จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเปือยนาสูง และที่ปรึกษาในการทำวิจัยที่กรุณาให้คำปรึกษาคำแนะนำและข้อคิดเห็นตลอดจน แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    ขอขอบพระคุณนายวิชิต กันทะพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายดำรง อุ่นแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวฐศินากานต์ แพงมา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
        ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเปือยนาสูงและ
โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล
         

                                บังอร พรมประดิษฐ์


nuch-noy27 25 มิ.ย. 2562 เวลา 20:01 น. 0 175
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^