LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2563เช็กตำแหน่งว่าง! เปิดสอบท้องถิ่น ปี'63 "สายงานบริหาร" กว่า 8,000 อัตรา  15 ส.ค. 2563น้อง ๆ ธุรการเตรียมตัวให้พร้อม เปิดสอบบรรจุข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ 38 ค.(2) วันที่รอคอยมาถึงแล้ว 15 ส.ค. 2563ป.ตรีอื่น จะเลือกเรียนหลักสูตรที่คุรุสภารับรองเพื่อให้ได้สิทธิสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรใดนั้น 15 ส.ค. 2563สพม.15 เปิดสอบพนักงานราชการ ครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 21-27 ส.ค.2563 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 14 ส.ค. 2563นร.เฮ!อาจไม่มีการบ้านแล้ว กพฐ.อยากให้จบในห้องเรียน 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 14 ส.ค. 2563ประกาศแล้ว! กำหนดวันเวลาสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กทม. ภาค ก ภาค ข วันที่ 5-6 กันยายน 2563 นี้ 14 ส.ค. 2563ศธจ.สงขลา ประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดห้องสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี2563

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

usericon

เรื่องที่ศึกษา    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้รายงาน    นายจักริน จันทขันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปง
ปีที่ศึกษา            ๒๕๖๑
บทสรุปของผู้บริหาร
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาพังงา ในด้านบริบทสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความเหมาะสม และความสอดคล้องของวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์บุคลากรและวิธีการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ ด้านกระบวนการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความ สอดคล้องของผลการดำเนินการกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ และศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน กรรมการสถานศึกษาฯ ๗ คน ครูผู้สอน ๗ คน ผู้ปกครองนักเรียน ๓๐ คน และนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ ของลิเคิร์ท ซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประ เมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จำนวน ๕๐ข้อ ซึ่งแบบสอบถามประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ.๘๗ แบบ สอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .๙๕ แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ .๘๗ แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .๙๓
    การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยกำหนดระยะ เวลาในการจัดเก็บโดยแจกแบบสอบถาม จำนวน ๘๐ ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจำนวน ๘๐ ฉบับ ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้ง ๘๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
ผลการศึกษา พบว่า
    จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้
    ๑. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๖๘ ,  = ๐.๖๙)
    ๒. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงโดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
        ๒.๑ ด้านบริบทสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรม การสถานศึกษาฯ และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๒ , = ๐.๗๗)
        ๒.๒ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๖ , = ๐.๘๖)
        ๒.๓ ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(=๔.๔๙, =๐.๘๑)
        ๒.๔ ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = ๔.๘๔ ,  = ๐.๕๐)     
    ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริย ธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง โดยพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
        ๓.๑ด้านบริบทสภาพแวดล้อมมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่การกำหนดเป้าหมายของ โครงการเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรเพียงบางส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของโครงการและควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนิน งานกิจกรรมให้ทั่วถึง ตามลำดับ
        ๓.๒ ด้านปัจจัยนำเข้า มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ เอกสาร หนังสือ คู่มือเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังมีน้อย ชุมชนและผู้ปกครองยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการขาดวิทยากรที่มีความรู้ความ ชำนาญในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งพระวิทยากรประจำโรงเรียนยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง ในการจัดกิจกรรมของโครงการซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือควรจัดสรรงบประ มาณ ให้เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อสื่อเอกสารหนังสือหรือคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมให้เพียงพอ ควรมีการประสานกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่องชี้แจงนโยบายและเป้าหมายการดำเนินโครงการให้ชัดเจน สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรม และสนับสนุนให้พระวิทยากรประจำโรงเรียนเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ
        ๓.๓ ด้านกระบวนการ มีปัญหา และอุปสรรคได้แก่ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม มีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด การจัดกิจกรรมไม่ค่อยเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการที่วางไว้ และขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือมีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนตลอดจนมีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการสม่ำเสมอและพยายามให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามลำดับ
        ๓.๔ ด้านผลผลิต มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ การร่วมกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงยังทำได้น้อย นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนบางคนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา และ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเนื่องจากต้องทำงานบุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยมีเวลา ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ครูทุกคนควรปรับเปลี่ยนกิจกรรม การเรียนการสอนเกี่ยว กับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันและประสานความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ตามลำดับ
arm2524jan 23 มิ.ย. 2562 เวลา 20:14 น. 0 201
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^