LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2562โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา สมัครบัดนี้-25ก.ย.2562 21 ก.ย. 2562โรงเรียนปอวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23–27 กันยายน 2562  21 ก.ย. 2562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา 21 ก.ย. 2562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา 21 ก.ย. 2562ด่วนที่สุด! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 21 ก.ย. 2562กศจ.ปัตตานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 24 ก.ย.62 21 ก.ย. 2562สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 27 ก.ย.2562 21 ก.ย. 2562สพม.6 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท 21 ก.ย. 2562โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา 21 ก.ย. 2562สะเทือนวงการครู! "ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม" แฉขบวนการตุ๋นสอบบรรจุครู-เรียกรับเงิน จ.สุรินทร์

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

usericon

เรื่องที่ศึกษา    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้รายงาน    นายจักริน จันทขันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปง
ปีที่ศึกษา            ๒๕๖๑
บทสรุปของผู้บริหาร
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาพังงา ในด้านบริบทสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความเหมาะสม และความสอดคล้องของวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์บุคลากรและวิธีการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ ด้านกระบวนการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความ สอดคล้องของผลการดำเนินการกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ และศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน กรรมการสถานศึกษาฯ ๗ คน ครูผู้สอน ๗ คน ผู้ปกครองนักเรียน ๓๐ คน และนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ ของลิเคิร์ท ซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประ เมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จำนวน ๕๐ข้อ ซึ่งแบบสอบถามประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ.๘๗ แบบ สอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .๙๕ แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ .๘๗ แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .๙๓
    การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยกำหนดระยะ เวลาในการจัดเก็บโดยแจกแบบสอบถาม จำนวน ๘๐ ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจำนวน ๘๐ ฉบับ ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้ง ๘๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
ผลการศึกษา พบว่า
    จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้
    ๑. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๖๘ ,  = ๐.๖๙)
    ๒. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงโดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
        ๒.๑ ด้านบริบทสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรม การสถานศึกษาฯ และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๒ , = ๐.๗๗)
        ๒.๒ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๖ , = ๐.๘๖)
        ๒.๓ ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(=๔.๔๙, =๐.๘๑)
        ๒.๔ ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = ๔.๘๔ ,  = ๐.๕๐)     
    ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริย ธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง โดยพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
        ๓.๑ด้านบริบทสภาพแวดล้อมมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่การกำหนดเป้าหมายของ โครงการเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรเพียงบางส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของโครงการและควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนิน งานกิจกรรมให้ทั่วถึง ตามลำดับ
        ๓.๒ ด้านปัจจัยนำเข้า มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ เอกสาร หนังสือ คู่มือเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังมีน้อย ชุมชนและผู้ปกครองยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการขาดวิทยากรที่มีความรู้ความ ชำนาญในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งพระวิทยากรประจำโรงเรียนยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง ในการจัดกิจกรรมของโครงการซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือควรจัดสรรงบประ มาณ ให้เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อสื่อเอกสารหนังสือหรือคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมให้เพียงพอ ควรมีการประสานกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่องชี้แจงนโยบายและเป้าหมายการดำเนินโครงการให้ชัดเจน สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรม และสนับสนุนให้พระวิทยากรประจำโรงเรียนเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ
        ๓.๓ ด้านกระบวนการ มีปัญหา และอุปสรรคได้แก่ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม มีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด การจัดกิจกรรมไม่ค่อยเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการที่วางไว้ และขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือมีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนตลอดจนมีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการสม่ำเสมอและพยายามให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามลำดับ
        ๓.๔ ด้านผลผลิต มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ การร่วมกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงยังทำได้น้อย นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนบางคนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา และ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเนื่องจากต้องทำงานบุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยมีเวลา ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ครูทุกคนควรปรับเปลี่ยนกิจกรรม การเรียนการสอนเกี่ยว กับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันและประสานความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ตามลำดับ
arm2524jan 23 มิ.ย. 2562 เวลา 20:14 น. 0 96
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^