LASTEST NEWS

21 พ.ย. 2562ตัดสินใจจะลาออกจากราชการ หลังทำงานได้ 7 เดือน 21 พ.ย. 2562ข่าวดี! สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 9 วิชาเอก 21 พ.ย. 2562วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สพป.อำนาจเจริญ เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 21 พ.ย. 2562เฮ! ประธานรัฐสภา ส่งเรื่องกรณีการเปลี่ยนวิธีจ้าง และปรับ “ลูกจ้างชั่วคราว” สพฐ. เป็น “พนักงานราชการ” แล้ว 20 พ.ย. 2562รับเยอะ!! กศน.อุดรธานี รับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน 13 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000.-บาท 20 พ.ย. 2562ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. รับวุฒิป.ตรีทุกสาขา กศน.ราชบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ 20 พ.ย. 2562#วุฒิป.ตรีทุกสาขา กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา สมัคร 2 ธ.ค. - 15 ม.ค.2563 20 พ.ย. 2562กศจ.ชลบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 238 อัตรา - รายงานตัว 2 ธ.ค.2562 20 พ.ย. 2562ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร 27 อัตรา สมัครบัดนี้-25 พ.ย.2562 20 พ.ย. 2562สอศ. โยกย้าย "ผอ.สถานศึกษา" 59 ราย

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

usericon

เรื่องที่ศึกษา    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้รายงาน    นายจักริน จันทขันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปง
ปีที่ศึกษา            ๒๕๖๑
บทสรุปของผู้บริหาร
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาพังงา ในด้านบริบทสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความเหมาะสม และความสอดคล้องของวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์บุคลากรและวิธีการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ ด้านกระบวนการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความ สอดคล้องของผลการดำเนินการกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ และศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน กรรมการสถานศึกษาฯ ๗ คน ครูผู้สอน ๗ คน ผู้ปกครองนักเรียน ๓๐ คน และนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ ของลิเคิร์ท ซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประ เมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จำนวน ๕๐ข้อ ซึ่งแบบสอบถามประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ.๘๗ แบบ สอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .๙๕ แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ .๘๗ แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .๙๓
    การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยกำหนดระยะ เวลาในการจัดเก็บโดยแจกแบบสอบถาม จำนวน ๘๐ ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจำนวน ๘๐ ฉบับ ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้ง ๘๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
ผลการศึกษา พบว่า
    จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้
    ๑. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๖๘ ,  = ๐.๖๙)
    ๒. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงโดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
        ๒.๑ ด้านบริบทสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรม การสถานศึกษาฯ และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๒ , = ๐.๗๗)
        ๒.๒ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๖ , = ๐.๘๖)
        ๒.๓ ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(=๔.๔๙, =๐.๘๑)
        ๒.๔ ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = ๔.๘๔ ,  = ๐.๕๐)     
    ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริย ธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง โดยพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
        ๓.๑ด้านบริบทสภาพแวดล้อมมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่การกำหนดเป้าหมายของ โครงการเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรเพียงบางส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของโครงการและควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนิน งานกิจกรรมให้ทั่วถึง ตามลำดับ
        ๓.๒ ด้านปัจจัยนำเข้า มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ เอกสาร หนังสือ คู่มือเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังมีน้อย ชุมชนและผู้ปกครองยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการขาดวิทยากรที่มีความรู้ความ ชำนาญในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งพระวิทยากรประจำโรงเรียนยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง ในการจัดกิจกรรมของโครงการซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือควรจัดสรรงบประ มาณ ให้เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อสื่อเอกสารหนังสือหรือคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมให้เพียงพอ ควรมีการประสานกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่องชี้แจงนโยบายและเป้าหมายการดำเนินโครงการให้ชัดเจน สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรม และสนับสนุนให้พระวิทยากรประจำโรงเรียนเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ
        ๓.๓ ด้านกระบวนการ มีปัญหา และอุปสรรคได้แก่ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม มีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด การจัดกิจกรรมไม่ค่อยเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการที่วางไว้ และขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือมีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนตลอดจนมีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการสม่ำเสมอและพยายามให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามลำดับ
        ๓.๔ ด้านผลผลิต มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ การร่วมกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงยังทำได้น้อย นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนบางคนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา และ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเนื่องจากต้องทำงานบุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยมีเวลา ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ครูทุกคนควรปรับเปลี่ยนกิจกรรม การเรียนการสอนเกี่ยว กับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันและประสานความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ตามลำดับ
arm2524jan 23 มิ.ย. 2562 เวลา 20:14 น. 0 128
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^