LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2562กศจ.ปัตตานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 24 ก.ย.62 21 ก.ย. 2562สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 27 ก.ย.2562 21 ก.ย. 2562สพม.6 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท 21 ก.ย. 2562โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา 21 ก.ย. 2562สะเทือนวงการครู! "ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม" แฉขบวนการตุ๋นสอบบรรจุครู-เรียกรับเงิน จ.สุรินทร์ 21 ก.ย. 2562สมาพันธ์สมาคมครูไทยบุกยื่น “ชวน” ร้องยุติการยุบโรงเรียนเล็กทั่วประเทศ 15,158 แห่ง 20 ก.ย. 2562โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่23-30 ก.ย.2562 20 ก.ย. 2562ข่าวดี ! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 9 รายงานตัว 1 ต.ค.2562 20 ก.ย. 2562เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562 19 ก.ย. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2 อัตรา - สมัคร23ก.ย.-4ต.ค.2562

การพัฒนาทักษะอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่2

usericon

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ผู้วิจัย : นางสาววราพร ไตรยะสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านคำศัพท์ตามหมวดหมู่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุดทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช้ชุดทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 31 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) ชุดทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 จำนวน 10 ชุด คือ 1)ร่างกาย 2)ครอบครัว 3)อาหาร-เครื่องดื่ม 4)เครื่องแต่งกาย 5)ที่อยู่อาศัย 6)พาหนะ 7)เครื่องเล่น 8)โรงเรียน-บ้าน 9)อาชีพ และ 10)ผัก-ผลไม้
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่ ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย(P) ตั้งแต่ .43 - .80 ค่าอำนาจจำแนก(r) ตั้งแต่ .25 - .74 และมีค่าความเชื่อมั่น (rtt) เท่ากับ .85 และ
3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ การทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 มีจำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย 1)ร่างกาย 2)ครอบครัว 3)อาหาร-เครื่องดื่ม 4)เครื่องแต่งกาย 5)ที่อยู่อาศัย 6)พาหนะ 7)เครื่องเล่น 8)โรงเรียน-บ้าน 9)อาชีพ และ 10)ผัก-ผลไม้ การประเมินความเหมาะสมของชุดทักษะโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด(=4.63,S.D.=0.18) และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง .60 - 1.0
2. ชุดทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 มีประสิทธิภาพ = 82.84/81.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย โดยใช้การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด มีประสิทธิภาพสูง สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
T-ant 21 มิ.ย. 2562 เวลา 22:21 น. 0 488
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^