LASTEST NEWS

17 พ.ย. 2562กศจ.สมุทรสาคร สรุปข้อมูลเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 14 สาขาวิชา จากจำนวน 21 สาขาวิชา 17 พ.ย. 2562สถ.รับสมัครสรรหาเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 12,778 อัตรา (ตำแหน่งสายงานบริหาร) 17 พ.ย. 2562กศจ.สิงห์บุรี อนุมัติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบใหม่ 14 อัตรา 17 พ.ย. 2562สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 16 พ.ย. 2562มรภ.นครสวรรค์ รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องเป็นครู ก็สมัครได้ 16 พ.ย. 2562กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง) จำนวน 245 อัตรา 13-21 พ.ย.2562 15 พ.ย. 2562สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 15 พ.ย. 2562อบจ.อุดรธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู 17 วิชาเอก 25 อัตรา สมัคร 25 พ.ย.-6 ธ.ค.2562 15 พ.ย. 2562กทม.เรียกบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 91 อัตรา - รายงานตัว 22 พ.ย.2562 15 พ.ย. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 10 จำนวน 15 วิชาเอก รวม 138 อัตรา

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
        (สุขศึกษา) เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
        สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้ศึกษา    นายกฤษดา อัมมะพะ
ปีที่ศึกษา        2561

บทคัดย่อ

    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการดูแลสุขภาพทางร่างกาย เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใจพัฒนาการทางด้านร่างกาย รวมไปถึงการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง การพัฒนาการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบที่ครูต้องเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเองสนองความแตกต่างรายบุคคล ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประชากรที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำนวนนักเรียน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.81 ค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.38 – 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล


    ผลของการศึกษาพบว่า
        1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.54/ 88.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
        2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีค่าเท่ากับ 0.7650 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.50
        3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62 , S.D. = 0.56)
    

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^