LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2562สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ พ.ศ.2562 22 ก.ค. 2562ประกาศแล้ว! เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ก.ค.เป็นต้นไป 22 ก.ค. 2562[ รวมลิงก์ ] สรุปยอดสถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 22 ก.ค. 2562โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 6,500.- บาท สมัคร 18-24ก.ค.2562 22 ก.ค. 2562โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 22-26 ก.ค.2562 22 ก.ค. 2562สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 60 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 21 ก.ค. 2562กศจ.ระยอง สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562กศจ.ปัตตานี สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562กศจ.ปราจีนบุรี สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562

การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

usericon


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     : การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
ชื่อผู้ศึกษา : วัชรา มุงทอง
ปีที่ศึกษา : 2561

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.การร่วมมือ 2.การช่วยเหลือ และ3.การแบ่งปัน ระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ทุกช่วงสัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง จำแนกเป็น 3 ด้าน ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ จำนวน 30 กิจกรรม 2. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม จำนวน 30 แผน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น และ 3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย จำแนกเป็น 3 ด้าน การศึกษาครั้งนี้เริ่มด้วยผู้ศึกษาทำการประเมินก่อนการจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม จำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การร่วมมือ การช่วยเหลือ และการแบ่งปัน โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเองใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ วันละ 40 นาที รวม 30 ครั้ง และประเมินหลังจากสิ้นสุดสัปดาห์อีก 10 ครั้ง ด้วยแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมเพื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบดูความก้าวหน้าของแต่ละช่วงสัปดาห์ และเมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้ศึกษาทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่งโดยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ชุดเดียวกับที่ได้ทำการประเมินก่อนการทดลอง จากนั้นนำคะแนนที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมทางสังคม แยกเป็นรายด้าน รายบุคคล และภาพรวม
สรุปผลการศึกษา

1. คะแนนพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เมื่อประเมินพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัยจากการสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม จากช่วง 10 สัปดาห์ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ จำแนกรายพฤติกรรม ได้แก่ 1. การร่วมมือ 2. การช่วยเหลือ และ 3. การแบ่งปัน พบว่า ทุกพฤติกรรมและภาพรวม เริ่มสัปดาห์แรกเป็นต้นไปมีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ จนถึงสัปดาห์ที่ 10 ส่วนในภาพรวมพฤติกรรมทางสังคม ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ในสัปดาห์แรกเด็กมีระดับพฤติกรรม 1.43 อยู่ในระดับปรับปรุง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และมีการพัฒนาขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ จนถึงสัปดาห์ที่ 10 เด็กมีระดับพฤติกรรม 3.00 อยู่ในระดับดี และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 แสดงว่าเด็ก มีพฤติกรรมทางสังคมพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์แรกซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้
2. พบว่าคะแนนพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง จากการประเมินด้านการร่วมมือก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์มีคะแนนเฉลี่ย 1.48 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 หลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 มีความก้าวหน้า 1.52 คิดเป็นร้อยละ 50.66 ด้านการช่วยเหลือ ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ย 1.43 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 มีความก้าวหน้า 1.57 คิดเป็นร้อยละ 52.33 และด้านการแบ่งปันก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีคะแนนเฉลี่ย 1.38 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 หลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 มีความก้าวหน้า 1.62 คิดเป็นร้อยละ 54.00 คะแนนรวมเฉลี่ย ทั้ง 3 ด้าน หลังการจัดกิจกรรม เท่ากับ 9.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 สูงกว่าก่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 47.66 มีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้า 4.71 คิดเป็นร้อยละ 52.33
kwatchara 18 มิ.ย. 2562 เวลา 13:32 น. 0 73
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^