LASTEST NEWS

17 พ.ย. 2562กศจ.สมุทรสาคร สรุปข้อมูลเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 14 สาขาวิชา จากจำนวน 21 สาขาวิชา 17 พ.ย. 2562สถ.รับสมัครสรรหาเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 12,778 อัตรา (ตำแหน่งสายงานบริหาร) 17 พ.ย. 2562กศจ.สิงห์บุรี อนุมัติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบใหม่ 14 อัตรา 17 พ.ย. 2562สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 16 พ.ย. 2562มรภ.นครสวรรค์ รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องเป็นครู ก็สมัครได้ 16 พ.ย. 2562กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง) จำนวน 245 อัตรา 13-21 พ.ย.2562 15 พ.ย. 2562สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 15 พ.ย. 2562อบจ.อุดรธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู 17 วิชาเอก 25 อัตรา สมัคร 25 พ.ย.-6 ธ.ค.2562 15 พ.ย. 2562กทม.เรียกบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 91 อัตรา - รายงานตัว 22 พ.ย.2562 15 พ.ย. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 10 จำนวน 15 วิชาเอก รวม 138 อัตรา

เผลแพร่ผลงานวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
(CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน              นางสุนิสา พรมมา
ปีการศึกษา             2561
    
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ซึ่งมีจำนวน 14 ชุดย่อย (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ(3) แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test)
ดำเนินการโดยให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จากนั้นจึงทำการทดลองสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) แล้วบันทึกผลการเรียน หลังจากนั้นให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) จากนั้นนำผลการทดสอบไปหาค่าทางสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 5 ระดับ
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.17/83.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด ( = 4.50, S.D. = 0.64)
ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ และเป็นวิธีเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา เป็นสื่อที่มีคุณค่า และ มีประโยชน์ช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีรูปภาพรูปเล่มที่น่าสนใจมีการเสริมแรง พร้อมทั้งมีกลวิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงส่งผลต่อการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความพึงพอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นครูผู้สอนคณิตศาสตร์จึงควรนำวิธีการเรียนรู้แบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^