LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  14 มิ.ย. 2562ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ใครมีสิทธิ์สมัครบ้างเช็กรายละเอียด 14 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด! คู่มือการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 14 มิ.ย. 2562ข่าวดี !!! สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 13 มิ.ย. 2562ถ้าลาออกจากข้าราชการครู แล้วกลับไปสอบใหม่ได้มั้ย? 13 มิ.ย. 2562กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 13 มิ.ย. 2562สพฐ.สรุปบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั่วประเทศ !! บรรจุไปแล้วกว่า 14,581อัตรา 13 มิ.ย. 2562ประกาศแล้ว!พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 13 มิ.ย. 2562รับทั่วประเทศ! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา 78 อัตรา สมัคร20มิ.ย.-10ก.ค.62 12 มิ.ย. 2562กศจ.พิจิตร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 - รายงานตัว 1 ก.ค.2562

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง                รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
                แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชา วิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101
                สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา                นางสาวเบญจมาศ ศรีอุดร
ตำแหน่ง                ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ปีที่พิมพ์                2561        

บทคัดย่อ
    การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง พันธุกรรม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง พันธุกรรม 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล มี 4 ชนิด คือ 1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.56, SD = 0.54) 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม จำนวน 6 แผนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.59, SD = 0.35) 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.67 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
    1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.79/84.84 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
    2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เท่ากับ 0.7203 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ72.03
            3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            4. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, SD = 0.43)
        โดยสรุป ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้

kullawanpha 18 พ.ค. 2562 เวลา 12:59 น. 0 35
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^