LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณฯ ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (1 ส.ค.-30 ก.ย.63) 05 มิ.ย. 2563สพฐ.มีหนังสือแจ้งแล้ว! ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน 100% 05 มิ.ย. 2563สพป.ระยอง เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา สมัคร 11-17 มิถุนายน 2563 05 มิ.ย. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2563รับเยอะมาก ! อ.ก.ค.ศ.สศศ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2563 จำนวน 773 อัตรา 05 มิ.ย. 2563สพฐ.จัดอบรมระบบทางไกลทบทวนการสอนให้ครู 05 มิ.ย. 2563กศจ.สงขลา(เขต จสต.) ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 จำนวน 52 อัตรา 05 มิ.ย. 2563กศจ.สงขลา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 จำนวน 54 อัตรา 05 มิ.ย. 2563กศจ.น่าน ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 จำนวน 2 อัตรา 05 มิ.ย. 2563กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 82 อัตรา - รายงานตัว 16 มิถุนายน 2563

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นายศิลาวุธ แก้วคาลา
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม และเศษส่วน ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ กลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 42 คน ซึ่งเลือกโดยการใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Custer Random Sampling) ด้วยการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย การสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม และเศษส่วน ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 11 ชุด 2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
และเศษส่วน ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 24 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ .20 - .80 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ .20 – .70 และค่า
ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .86 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .84
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐาน ใช้สูตร t–test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1 /E2 ) เท่ากับ 79.10/78.17 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.5717 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.17
3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45
แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1234umach 15 พ.ค. 2562 เวลา 17:33 น. 0 183
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^