LASTEST NEWS

17 ส.ค. 2562ลพบุรี เปิดระบบเว็บออนไลน์ ดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย แค่กรอกรหัสประชาชน ไม่ต้องบันทึกให้ยุ่งยาก 17 ส.ค. 2562สพฐ.ได้ตัวเลข"อาหารกลางวัน" อัตราใหม่แล้ว คิดตามขนาดรร."เล็ก- กลาง - ใหญ่ "เตรียมชงรมว.ศธ.พิจารณาต่อไป 17 ส.ค. 2562สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร 8-29 สิงหาคม 2562 17 ส.ค. 2562รอบ 14 มาแล้ว สถ.เตรียมเรียกบรรจุเป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น 17 ส.ค. 2562โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 21-27 สิงหาคม 2562 17 ส.ค. 2562“เทรนครู โดย เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น” ต้นแบบโครงการนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมในวงกว้าง 17 ส.ค. 2562โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท 16 ส.ค. 2562( รวมลิงก์ ) ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทั่วประเทศ 16 ส.ค. 2562กศจ.สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 16 ส.ค. 2562อ.ก.ค.ศ.สศศ.(เขต จชต.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
     โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
สถานศึกษา : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

    รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
    1. เพื่อรายงานกระบวนการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูผู้สอนจำนวน 65 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13    คน รวมทั้งหมดจำนวน 81 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีจำนวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการจำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการประเมิน ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 38 ข้อ ฉบับที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำนวน 63 ข้อ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการศึกษาจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงานและด้านผลผลิต โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบรรยายเป็นความเรียง ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินดังต่อไปนี้
สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนัก มีความสนใจมีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาปรับปรุง (Action) อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
5. แนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ด้านบริบทควรพัฒนา เรื่องการประสานงานระหว่างบุคลากร เพื่อเกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการโรงเรียนควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและควรให้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการให้มากยิ่งขึ้น ด้านปัจจัยเบื้องต้นโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้เพียงพอและควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการให้เหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน ควรมีการประชุมวางแผนและติดตามงานเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและด้านผลผลิตโรงเรียน ควรมีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพให้มีความชัดเจน ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุง พัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
     6. ผลการศึกษาจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้านบริบทมีการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของโรงเรียน การประชุมวางแผนการดำเนินงาน วางทิศทางการพัฒนา สร้างความเข้าใจร่วมกันและกำหนดเป็นนโยบายโรงเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านปัจจัยเบื้องต้นโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆการสนับสนุนของฝ่ายบริหารและผู้ปกครองในเขตบริการของโรงเรียนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ด้านกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตามประเมินผล ด้านผลผลิตโรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนด้วยการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงทำให้ผลผลิตของโครงการบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ซึ่งทั้ง 4 ด้านมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี คำสั่งโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บันทึกการประชุมต่างๆโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารายงานผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี บันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตามและรูปภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^