LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2562โรงเรียนบ้านกลางนา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 16 มิ.ย. 2562ข่าวดี! กศจ.ชัยภูมิ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 41 อัตรา 15 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  14 มิ.ย. 2562ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ใครมีสิทธิ์สมัครบ้างเช็กรายละเอียด 14 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด! คู่มือการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 14 มิ.ย. 2562ข่าวดี !!! สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 13 มิ.ย. 2562ถ้าลาออกจากข้าราชการครู แล้วกลับไปสอบใหม่ได้มั้ย? 13 มิ.ย. 2562กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 13 มิ.ย. 2562สพฐ.สรุปบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั่วประเทศ !! บรรจุไปแล้วกว่า 14,581อัตรา 13 มิ.ย. 2562ประกาศแล้ว!พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
     โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
สถานศึกษา : โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

    รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
    1. เพื่อรายงานกระบวนการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูผู้สอนจำนวน 65 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13    คน รวมทั้งหมดจำนวน 81 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีจำนวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการจำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการประเมิน ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 38 ข้อ ฉบับที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำนวน 63 ข้อ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการศึกษาจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงานและด้านผลผลิต โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบรรยายเป็นความเรียง ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินดังต่อไปนี้
สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนัก มีความสนใจมีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาปรับปรุง (Action) อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
5. แนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ด้านบริบทควรพัฒนา เรื่องการประสานงานระหว่างบุคลากร เพื่อเกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการโรงเรียนควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและควรให้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการให้มากยิ่งขึ้น ด้านปัจจัยเบื้องต้นโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้เพียงพอและควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการให้เหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน ควรมีการประชุมวางแผนและติดตามงานเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและด้านผลผลิตโรงเรียน ควรมีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพให้มีความชัดเจน ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุง พัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
     6. ผลการศึกษาจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้านบริบทมีการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของโรงเรียน การประชุมวางแผนการดำเนินงาน วางทิศทางการพัฒนา สร้างความเข้าใจร่วมกันและกำหนดเป็นนโยบายโรงเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านปัจจัยเบื้องต้นโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆการสนับสนุนของฝ่ายบริหารและผู้ปกครองในเขตบริการของโรงเรียนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ด้านกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตามประเมินผล ด้านผลผลิตโรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนด้วยการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงทำให้ผลผลิตของโครงการบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ซึ่งทั้ง 4 ด้านมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี คำสั่งโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บันทึกการประชุมต่างๆโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารายงานผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี บันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตามและรูปภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^