LASTEST NEWS

13 ก.ค. 2563ด่วน! ระยองสั่งปิด 10 สถานศึกษาในพื้นที่ พบประวัติลูก-หลานแม่บ้านโรงแรม "ทหารอียิปต์" พักไปเรียน 13 ก.ค. 2563สพฐ.ฝากเขตพื้นที่ต่อยอดการศึกษาออนไลน์  13 ก.ค. 2563สอศ.สั่งปิดวิทยาลัยอาชีวะทุกแห่งในระยอง 13 ก.ค. 2563ด่วน! เทศบาลระยองสั่งปิด 11 สถานศึกษา หลังทหารอียิปต์ติดโควิด-19 เข้าจังหวัด 13 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 13 ก.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 18 วิชาเอก 20 อัตรา สมัคร 17-23 ก.ค.2563 13 ก.ค. 2563กศจ.ชัยนาท เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 10 วิชาเอก 21 อัตรา สมัคร 17-23 ก.ค.2563 13 ก.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 16 วิชาเอก 102 อัตรา สมัคร 17-23 ก.ค.2563 13 ก.ค. 2563กศจ.ชลบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 4 วิชาเอก 43 อัตรา สมัคร 17-23 ก.ค.2563 13 ก.ค. 2563กศจ.จันทบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 9 วิชาเอก 31 อัตรา สมัคร 17-23 ก.ค.2563

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์

usericon

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
บทคัดย่อ
    การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 จากการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนเรียนและ หลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 14 ห้อง นักเรียน 567 คน กลุ่มทดลองที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพภาคสนามได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจัดแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 6 เรื่องย่อย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ปลายเปิด จำนวน 10 ข้อ กำหนดค่าระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
    ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาพรวม พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.48/82.43 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการใช้เอกสารประกอบ การเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่าหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
numsan 29 เม.ย. 2562 เวลา 12:18 น. 0 171
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^