LASTEST NEWS

19 ส.ค. 2562โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้-21 สิงหาคม 2562 19 ส.ค. 2562โรงเรียนวัดควนเมา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 19-23 ส.ค.2562 19 ส.ค. 2562โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 19-22 ส.ค.2562 19 ส.ค. 2562โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา 19 ส.ค. 2562เล็งทบทวนยุบ"ศธภ.-ศธจ."เหตุงานทับซ้อน สพท.  19 ส.ค. 2562โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา 18 ส.ค. 2562ครูภาคกลางและภาคตะวันออก ยื่นหนังสือ วอนเสมา1 ทบทวนคืนตำแหน่งให้โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน 18 ส.ค. 2562เครือข่ายฯ ค้านใช้ใบรับรองความเป็นครู “สมหวัง-ดิเรก” ร่วมติง 18 ส.ค. 2562สพป.พระนครศรีอยุธายา เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 6 อัตรา 18 ส.ค. 2562สภาครูฯยื่น 5 ข้อให้เสมา1 เร่งปฏิรูการศึกษา และควรเร่งเคลียร์ทุกปัญหาที่คาใจครู

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์

usericon

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
บทคัดย่อ
    การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 จากการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนเรียนและ หลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 14 ห้อง นักเรียน 567 คน กลุ่มทดลองที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพภาคสนามได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจัดแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 6 เรื่องย่อย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ปลายเปิด จำนวน 10 ข้อ กำหนดค่าระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
    ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาพรวม พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.48/82.43 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการใช้เอกสารประกอบ การเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่าหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 1 ส30161 ชุด ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
numsan 29 เม.ย. 2562 เวลา 12:18 น. 0 97
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^