LASTEST NEWS

17 พ.ย. 2562กศจ.สมุทรสาคร สรุปข้อมูลเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 14 สาขาวิชา จากจำนวน 21 สาขาวิชา 17 พ.ย. 2562สถ.รับสมัครสรรหาเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 12,778 อัตรา (ตำแหน่งสายงานบริหาร) 17 พ.ย. 2562กศจ.สิงห์บุรี อนุมัติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบใหม่ 14 อัตรา 17 พ.ย. 2562สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 16 พ.ย. 2562มรภ.นครสวรรค์ รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องเป็นครู ก็สมัครได้ 16 พ.ย. 2562กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง) จำนวน 245 อัตรา 13-21 พ.ย.2562 15 พ.ย. 2562สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 15 พ.ย. 2562อบจ.อุดรธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู 17 วิชาเอก 25 อัตรา สมัคร 25 พ.ย.-6 ธ.ค.2562 15 พ.ย. 2562กทม.เรียกบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 91 อัตรา - รายงานตัว 22 พ.ย.2562 15 พ.ย. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 10 จำนวน 15 วิชาเอก รวม 138 อัตรา

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

usericon

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ประจำปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 4) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิตในการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 53 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้รายงานจัดทำขึ้น โดยมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
    ผลจากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พบว่า

    1) ความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.88, σ = 0.46)
2) ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.92, σ = 0.42)
3) ความเหมาะสมด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.09, σ = 0.32)
4) ความเหมาะสมด้านผลผลิตในการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561
        4.1) ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมด้านการป้องกัน ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.96, σ = 0.43) กิจกรรมด้านการค้นหา ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.02, σ = 0.38) กิจกรรมด้านการเฝ้าระวัง ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.78, σ = 0.36) กิจกรรมด้านการบำบัดรักษา ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.05, σ = 0.42) และกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.96, σ = 0.63)
        4.2) ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.11, σ = 0.53)
        4.3) ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (μ = 4.17, σ = 0.56)
com_edu 25 เม.ย. 2562 เวลา 06:32 น. 0 218
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^