LASTEST NEWS

21 ก.ค. 2562โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกประถมศึกษา สมัครบัดนี้-26 ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวช.ขึ้นไป (ป.ตรีสมัครได้) เงินเดือน 9,000.-บาท 21 ก.ค. 2562สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 11 อัตรา (หลายจังหวัด) วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 21 ก.ค. 2562โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สมัครบัดนี้-25ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 8 อัตรา สมัคร15-25 กรกฎาคม 2562 21 ก.ค. 2562โรงเรียนบ้านปากห้วย เปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครบัดนี้-23ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562[ รวมลิงก์ ] สรุปยอดสถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 21 ก.ค. 2562กศจ.สุโขทัย สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562กลุ่มเครือข่ายครูสุดฉับไว  ตบเท้าเข้าพบ"รมว.ศธ."ในวันหยุด เสนอปัญหาแก้ไข  20 ก.ค. 2562กศจ.ลพบุรี สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

usericon

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ประจำปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 4) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิตในการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 53 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้รายงานจัดทำขึ้น โดยมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
    ผลจากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พบว่า

    1) ความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.88, σ = 0.46)
2) ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.92, σ = 0.42)
3) ความเหมาะสมด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.09, σ = 0.32)
4) ความเหมาะสมด้านผลผลิตในการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561
        4.1) ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมด้านการป้องกัน ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.96, σ = 0.43) กิจกรรมด้านการค้นหา ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.02, σ = 0.38) กิจกรรมด้านการเฝ้าระวัง ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.78, σ = 0.36) กิจกรรมด้านการบำบัดรักษา ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.05, σ = 0.42) และกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.96, σ = 0.63)
        4.2) ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.11, σ = 0.53)
        4.3) ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (μ = 4.17, σ = 0.56)
com_edu 25 เม.ย. 2562 เวลา 06:32 น. 0 109
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^