LASTEST NEWS

18 ก.ย. 2562ข้าราชการไม่ขออนุญาตออกนอกสถานที่ มีความผิดทางวินัย 18 ก.ย. 2562อบจ.กระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 4 อัตรา สมัคร 25 ก.ย. - 18 ต.ค.2562 18 ก.ย. 2562การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน 18 ก.ย. 2562สพฐ.ขอคงอัตราเกษียณครูหวั่นถูก คปร.เรียกคืน 18 ก.ย. 2562การจัดลำดับอาวุโสในราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ย. 2562สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงปฏิบัติหน้าที่ฝึกระเบียบวินัย 18 ก.ย. 2562"สุเทพ"สั่งสพท.รับโกลาหล เหตุผอ.-ครู รร.เกษียณพร้อมกัน 2.6หมื่นคน เผยบางแห่งเกษียณเกลี้ยงทั้งรร. 18 ก.ย. 2562มรภ.เพชรบูรณ์ เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 20 อัตรา สมัครบัดนี้-31ต.ค.2562 17 ก.ย. 2562แจ้งเขตพื้นที่เตรียมความพร้อมโรงเรียนหลังมีอัตราเกษียณครูพุ่งสูง   17 ก.ย. 2562กศจ.เพชรบูรณ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 6 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง 30 ก.ย.2562

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนพังทุย

usericon

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนพังทุย
ชื่อเรื่อง         การประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
        โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน         นายโกสินทร์ บุญมาก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
     วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
สถานศึกษาที่สังกัด     โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่จัดพิมพ์          พ.ศ. 2556    


บทคัดย่อ

    การประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2555 โมเดล (CIPP Model) เป็นแนวทางในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3) ประเมินด้านกระบวนการการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 4) ประเมินด้านผลผลิต การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 348 คน ประกอบด้วยครูในโรงเรียนจำนวน 19 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 160 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 160 คน ที่ได้มาจากการการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 สำหรับครู ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ประเมินด้านกระบวนการและผลผลิต และฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินความพึงพอใจในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
        1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของคณะครู มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.64) ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ โครงการ
มีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมา คือ โครงการสอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ โครงการเหมาะสมกับสภาพปัญหาของโรงเรียน
        2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของคณะครู มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.60) ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อม ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ด้านบริหารจัดการ
        3. ด้านกระบวนการของโครงการโดยภาพตามความคิดเห็นของครู มีความคิดเห็น
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านบรรยากาศ และปฏิสัมพันธ์ รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การวัดและประเมินผล และนักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตา รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
        4. ด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของนักเรียน มีความคิดเห็น การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด
คือ ด้านพัฒนากาย รองลงมา คือ ด้านพัฒนาศีล และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านพัฒนาปัญญา และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับชั้น เท่ากับ 2.83 คิดเป็นร้อยละ 95.37
     5. ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( = 4.38) และความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านที่มี ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านผลผลิต
    กล่าวโดยสรุปโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2555 ดำเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรดำเนินการต่อไป
Phayomrat 22 ส.ค. 2556 เวลา 21:41 น. 0 752
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^