LASTEST NEWS

11 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 11 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 11 ส.ค. 2563กศจ.กระบี่ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ปทุมธานี, ยะลา และนราธิวาส บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา รายงานตัว 20 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 9 รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563สพฐ.มีหนังสือให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง 11 ส.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 11 ส.ค. 2563รื้อกลไกตรวจสอบ ประเมินผลจัดการศึกษา เพิ่มดีกรีบทบาทผู้ตรวจเข้มข้นขึ้น 10 ส.ค. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-25 สิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563เชียงใหม่ ให้จังหวัดอื่นใช้บัญชีครูผู้ช่วย 53 อัตรา 10 ส.ค. 2563กศจ.กรุงเทพ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 207 อัตรา - รายงานตัว 17 สิงหาคม 2563

Best Practice “อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”

usericon

Best  Practice “อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”
Best Practice
“อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”
โรงเรียนวัดทุ่งสว่างอำเภอเมืองนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
---------------------------------------------------------

ชื่อ Best Practice     โครงการ “อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”
ผู้นำเสนอผลงาน        นางอภิญญา เนียมกลาง
ที่อยู่            โรงเรียน วัดทุ่งสว่าง อำเภอเมืองนครราชสีมา
            74 ถนนพายัพทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
        อีเมล์            NEAMKLANGS@GMAIL.COM
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
    ปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี การศึกษาเป็นการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตในทุกด้าน พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกิจกรรมการเล่น ภายใต้บริบทสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณสุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสถาบันสังคมอื่นภาพชีวิตที่ดี ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสุขภาพ
สภาพปัจจุบัน
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง เป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
-    ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 32 คน - ชั้นอนุบาล 2จำนวน 27 คน
-     รวมจำนวน 59 คน
โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์สำคัญทั้ง 4 ด้าน
-    1.ด้านร่างกาย
-    2.ด้านอารมณ์และจิตใจ
-    3.ด้านสังคม
-    4.ด้านสติปัญญา
ปัญหา
-    1.เด็กมีปัญหาด้านผู้ปกครองหย่าร้าง
-     2.เด็กขาดความรักความอบอุ่นและความสนใจในการดูแลเอาใจใส่
-     3.เด็กมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนสั้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
2.เพื่อให้เด็กมีความประพฤติและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างเป็นสุข
แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักคุณธรรมจริยธรรม
การเรียนรู้
การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ
1.ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
2. กำหนดโครงการ / กิจกรรม
3. การดำเนินงานตามโครงการ
        3.1 กิจกรรมหนูน้อยฝึกจิต
        3.2 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
        3.3 กิจกรรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
        3.4 กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัดทุกวันพระและการมีจิตอาสา
แนวการดำเนินงาน/ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลา     แนวดำเนินงาน     ผู้รับผิดชอบ
ระยะที่ 1
พ.ศ. 2556     1.1การประชุมเตรียมการร่วมกันของครู ผู้ปกครอง
1.2การกำหนดโครงการ/กิจกรรม
1.3การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน    นางวรรณา ดีทะเล
นางอภิญญา เนียมกลาง
น.ส. ภัศรา กิ่งชัย
น.ส.อารีรรณ บุญส่ง
น.ส.เตือนใจ วงผดุง
น.ส.นาถลัดดา มองขุนทด
ระยะที่ 2     2.1 การจัดประสบการณ์ตามโครงสร้างหลักสูตร
2.2กิจกรรม “ อนุบาลน้อย........สู่ธรรมะ ”    
ระยะที่ 3     3.1การบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ในการสังเกต
3.2 จัดนิทรรศการเผยแพร่/สรุป/รายงานผล    

ผลการปฏิบัติงาน
1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมกับวัย
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 100
2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้สมวัย ร้อยละ 95
3.ครูมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100
4.ครูมีสื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ร้อยละ 100
5.เด็กและครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สู่ Best Practice ร้อยละ 90
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
    1.ด้านแนวคิด
    2.ด้านปัจจัย
    3.ด้านการจัดการ
    4.ด้านนักเรียน
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลที่เกิดกับนักเรียน
1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2 . เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ
    ผลที่เกิดกับครู
1. ครูมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100
2. ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ร้อยละ 100
ผลที่เกิดกับโรงเรียน
1. เด็กและครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สู่ Best Practice ร้อยละ 100
2. โรงเรียนมี Best Practice ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100
3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100neamklang 22 ส.ค. 2556 เวลา 17:02 น. 0 2,800
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^