LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” เร่งจี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทบทวนปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุด คาดแล้วเสร็จตามวาระ 02 ธ.ค. 2565กศจ.สกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก จำนวน 222 อัตรา - รายงานตัว 14 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 4 รวม 78 อัตรา - รายงานตัว 14 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ธ.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท 01 ธ.ค. 2565ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ “ตรีนุช”มั่นใจกฎหมายลูก 13 ฉบับเสร็จทัน 01 ธ.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 6 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 2565โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท บัดนี้-7 ธันวาคม 2565

Best Practice “อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”

usericon

Best  Practice “อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”
Best Practice
“อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”
โรงเรียนวัดทุ่งสว่างอำเภอเมืองนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
---------------------------------------------------------

ชื่อ Best Practice     โครงการ “อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”
ผู้นำเสนอผลงาน        นางอภิญญา เนียมกลาง
ที่อยู่            โรงเรียน วัดทุ่งสว่าง อำเภอเมืองนครราชสีมา
            74 ถนนพายัพทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
        อีเมล์            NEAMKLANGS@GMAIL.COM
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
    ปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี การศึกษาเป็นการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตในทุกด้าน พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกิจกรรมการเล่น ภายใต้บริบทสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณสุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสถาบันสังคมอื่นภาพชีวิตที่ดี ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสุขภาพ
สภาพปัจจุบัน
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง เป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
-    ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 32 คน - ชั้นอนุบาล 2จำนวน 27 คน
-     รวมจำนวน 59 คน
โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์สำคัญทั้ง 4 ด้าน
-    1.ด้านร่างกาย
-    2.ด้านอารมณ์และจิตใจ
-    3.ด้านสังคม
-    4.ด้านสติปัญญา
ปัญหา
-    1.เด็กมีปัญหาด้านผู้ปกครองหย่าร้าง
-     2.เด็กขาดความรักความอบอุ่นและความสนใจในการดูแลเอาใจใส่
-     3.เด็กมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนสั้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
2.เพื่อให้เด็กมีความประพฤติและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างเป็นสุข
แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักคุณธรรมจริยธรรม
การเรียนรู้
การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ
1.ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
2. กำหนดโครงการ / กิจกรรม
3. การดำเนินงานตามโครงการ
        3.1 กิจกรรมหนูน้อยฝึกจิต
        3.2 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
        3.3 กิจกรรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
        3.4 กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัดทุกวันพระและการมีจิตอาสา
แนวการดำเนินงาน/ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลา     แนวดำเนินงาน     ผู้รับผิดชอบ
ระยะที่ 1
พ.ศ. 2556     1.1การประชุมเตรียมการร่วมกันของครู ผู้ปกครอง
1.2การกำหนดโครงการ/กิจกรรม
1.3การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน    นางวรรณา ดีทะเล
นางอภิญญา เนียมกลาง
น.ส. ภัศรา กิ่งชัย
น.ส.อารีรรณ บุญส่ง
น.ส.เตือนใจ วงผดุง
น.ส.นาถลัดดา มองขุนทด
ระยะที่ 2     2.1 การจัดประสบการณ์ตามโครงสร้างหลักสูตร
2.2กิจกรรม “ อนุบาลน้อย........สู่ธรรมะ ”    
ระยะที่ 3     3.1การบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ในการสังเกต
3.2 จัดนิทรรศการเผยแพร่/สรุป/รายงานผล    

ผลการปฏิบัติงาน
1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมกับวัย
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 100
2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้สมวัย ร้อยละ 95
3.ครูมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100
4.ครูมีสื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ร้อยละ 100
5.เด็กและครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สู่ Best Practice ร้อยละ 90
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
    1.ด้านแนวคิด
    2.ด้านปัจจัย
    3.ด้านการจัดการ
    4.ด้านนักเรียน
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลที่เกิดกับนักเรียน
1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2 . เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ
    ผลที่เกิดกับครู
1. ครูมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100
2. ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ร้อยละ 100
ผลที่เกิดกับโรงเรียน
1. เด็กและครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สู่ Best Practice ร้อยละ 100
2. โรงเรียนมี Best Practice ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100
3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100neamklang 22 ส.ค. 2556 เวลา 17:02 น. 0 5,319
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^