LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2562โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา สมัครบัดนี้-25ก.ย.2562 21 ก.ย. 2562โรงเรียนปอวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23–27 กันยายน 2562  21 ก.ย. 2562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา 21 ก.ย. 2562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา 21 ก.ย. 2562ด่วนที่สุด! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 21 ก.ย. 2562กศจ.ปัตตานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 24 ก.ย.62 21 ก.ย. 2562สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 27 ก.ย.2562 21 ก.ย. 2562สพม.6 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท 21 ก.ย. 2562โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา 21 ก.ย. 2562สะเทือนวงการครู! "ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม" แฉขบวนการตุ๋นสอบบรรจุครู-เรียกรับเงิน จ.สุรินทร์

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A
ผู้วิจัย        นางวิชริญฎา พรมเย็น
        โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย    2561

บทคัดย่อ

     การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A 2) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน และผู้ปกครอง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A 2) แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A จำนวน 9 แผน 3) ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A จำนวน 9 ชุด 4) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 5) แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม และ 6) แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการวิจัย พบว่า
     1. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พบว่า นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่า ปัญหาสำคัญที่สุดในการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คือ การเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ มีความต้องการสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ในรูปแบบชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด คือ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือคำถามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนเปิดเผยตัวเองโดยการสนทนา อภิปราย หรือวิเคราะห์ความคิดเห็น เพื่อสะท้อนความรู้สึก/ นึกคิดตัวเองโดยผ่านการสะท้อนความรู้สึกหรือมุมมองได้ ให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับประสบการณ์เดิมของนักเรียน และสามารถประยุกต์ความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตจริงของนักเรียนได้
2. การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A โดยรวมมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักและเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีทุกด้าน
3. ผลการเปรียบเทียบความสารมารถในการใช้ทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยรวม พบว่า มีผลพัฒนาอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีทุกด้าน
innova 17 เม.ย. 2562 เวลา 20:49 น. 0 181
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^