LASTEST NEWS

11 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 11 ก.ค. 2563สพม.15 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 31 อัตรา สมัคร 24-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 318 อัตรา สมัครออนไลน์ 17-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 11 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 11 ก.ค. 256319 จังหวัด รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 17-23 ก.ค.2563 10 ก.ค. 2563กศจ.ปัตตานี สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ขึ้นบัญชี 407 ราย คงเหลือ 124 ราย 10 ก.ค. 2563กศจ.หนองบัวลำภู ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.หนองคาย และกศจ.บุรีรัมย์ รวม 7 อัตรา 10 ก.ค. 2563กศจ.กระบี่ และ กศจ.ชุมพร ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ของ กศจ.นราธิวาส 22 อัตรา 10 ก.ค. 2563กศจ.นครราชสีมา เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 8 วิชาเอก 16 อัตรา สมัคร 17-23 ก.ค.2563

บทคัดย่อ

usericon

ชื่อเรื่อง    การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ผู้วิจัย     นายวิโรจน์ มานพ
โรงเรียนบ้านไชยราช ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ปีที่ศึกษา    2560

บทคัดย่อ

        การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์สอน อีกทั้งจัดลำดับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2560 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าแอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA )
ผลการวิจัย พบว่า
        1. สภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการตรวจสอบประเมินผล ด้านการดำเนินงาน และด้านการวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
        2. ผลการเปรียบเทียบสภาพทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการดำเนินงาน ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการวางแผน ส่วนครู พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการดำเนินงาน และด้านการตรวจสอบประเมินผล
        3. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ยกเว้น ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
     4. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ประสบการณ์ในการทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี โดยรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล ด้านการปรับปรุง แก้ไข และ ด้านการดำเนินงาน
     ส่วนแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่าง 5-10 ปี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ ด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการดำเนินงาน และ ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล
     ส่วนแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการดำเนินงาน ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล และด้านการวางแผน
        5.ผลการเปรียบเทียบแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามจำแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ยกเว้น ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
        6. ผลการจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในแต่ละด้านจัดตามลำดับคือ 1) ด้านการวางแผน คือ ควรมี การวางแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาการสอนระหว่างโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง 2) ด้านการดำเนินการ คือ ควรมีการดูแลติดตามให้ครูจัดเตรียมเอกสาร ใบงานตามคู่มือครูพระราชทาน อย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อความมีประสิทธิภาพ 3) ด้านการประเมินผล ตรวจสอบ คือ ควรมีการติดตามการวัดและประเมินผลโดยใช้ DLTV เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข คือ ควรมีระบบกำกับ ติดตาม และการสะท้อนผลที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

Kungtomyam 15 เม.ย. 2562 เวลา 22:18 น. 0 185
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^