LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2562โรงเรียนบ้านกลางนา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 16 มิ.ย. 2562ข่าวดี! กศจ.ชัยภูมิ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 41 อัตรา 15 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  14 มิ.ย. 2562ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ใครมีสิทธิ์สมัครบ้างเช็กรายละเอียด 14 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด! คู่มือการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 14 มิ.ย. 2562ข่าวดี !!! สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 13 มิ.ย. 2562ถ้าลาออกจากข้าราชการครู แล้วกลับไปสอบใหม่ได้มั้ย? 13 มิ.ย. 2562กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 13 มิ.ย. 2562สพฐ.สรุปบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั่วประเทศ !! บรรจุไปแล้วกว่า 14,581อัตรา 13 มิ.ย. 2562ประกาศแล้ว!พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

บทคัดย่อ

usericon

ชื่อเรื่อง    การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ผู้วิจัย     นายวิโรจน์ มานพ
โรงเรียนบ้านไชยราช ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ปีที่ศึกษา    2560

บทคัดย่อ

        การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์สอน อีกทั้งจัดลำดับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2560 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าแอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA )
ผลการวิจัย พบว่า
        1. สภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการตรวจสอบประเมินผล ด้านการดำเนินงาน และด้านการวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
        2. ผลการเปรียบเทียบสภาพทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการดำเนินงาน ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการวางแผน ส่วนครู พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการดำเนินงาน และด้านการตรวจสอบประเมินผล
        3. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ยกเว้น ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
     4. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ประสบการณ์ในการทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี โดยรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล ด้านการปรับปรุง แก้ไข และ ด้านการดำเนินงาน
     ส่วนแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่าง 5-10 ปี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ ด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการดำเนินงาน และ ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล
     ส่วนแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการดำเนินงาน ด้านการปรับปรุง แก้ไข ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล และด้านการวางแผน
        5.ผลการเปรียบเทียบแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามจำแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ยกเว้น ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
        6. ผลการจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming ของโรงเรียนบ้านไชยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในแต่ละด้านจัดตามลำดับคือ 1) ด้านการวางแผน คือ ควรมี การวางแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาการสอนระหว่างโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง 2) ด้านการดำเนินการ คือ ควรมีการดูแลติดตามให้ครูจัดเตรียมเอกสาร ใบงานตามคู่มือครูพระราชทาน อย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อความมีประสิทธิภาพ 3) ด้านการประเมินผล ตรวจสอบ คือ ควรมีการติดตามการวัดและประเมินผลโดยใช้ DLTV เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข คือ ควรมีระบบกำกับ ติดตาม และการสะท้อนผลที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

Kungtomyam 15 เม.ย. 2562 เวลา 22:18 น. 0 67
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^