LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2562โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่23-30 ก.ย.2562 20 ก.ย. 2562ข่าวดี ! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 9 รายงานตัว 1 ต.ค.2562 20 ก.ย. 2562เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562 19 ก.ย. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2 อัตรา - สมัคร23ก.ย.-4ต.ค.2562 19 ก.ย. 2562มารู้จัก "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา'ลัย 19 ก.ย. 2562ลูกจ้าง สพฐ. เดือดร้อน สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ ขอความเป็นธรรม ขอโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ 19 ก.ย. 2562การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ 53 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) 19 ก.ย. 2562ประกาศผลสอบ ภาค ค. ท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เช็กผลสอบท้องถิ่น 2562 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบที่นี่ 19 ก.ย. 2562กสถ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอดูคะแนนการสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562 19 ก.ย. 2562เช็กที่นี่! บัญชีเรียกรายงานตัวบรรจุฯ ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น

usericon

ชื่อเรื่อง     :     รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)
        เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา    :     นายวิชิต พุทธา
หน่วยงาน    :    โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
        จังหวัดอุดรธานี
ปีที่รายงาน    :    2561

บทคัดย่อ

รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาล 11 หนองหิน สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 14 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 แผน
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 40 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) จำนวน 40 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ตามเกณฑ์ และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples ผลการศึกษา พบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนับ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพ 82.62/83.04 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.21 และคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเท่ากับ 33.21 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
    
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ไปปรับใช้กับนักเรียนห้องอื่น หรือระดับชั้นอื่น ๆ โดยปรับเนื้อหา ระยะเวลาให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพนักเรียนและบริบทของห้องเรียนนั้น ๆ
1.2 ครูควรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยใช้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและน่าสนใจในปัจจุบัน รวมถึงใช้คำถามที่น่าสนใจ โดยจัดลำดับคำถามให้ชัดเจนไม่วกวนไปมา
1.3 ผู้ที่จะนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรทำการปฐมนิเทศนักเรียนให้เข้าใจแนวทางการเรียนรู้ก่อน และครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนโดยแยกเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลางและอ่อนเพื่อการจัดกลุ่มโดยคละเด็กเก่ง กลาง และอ่อน เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาแผนการสอนและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มเติม
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) และการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ
2.3 ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและสภาพแวดล้อมของผู้ศึกษา
2.4 ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) การแบ่งเนื้อหาย่อย ๆ ออกเป็นส่วน ๆ นั้นควรคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยcp92525 12 เม.ย. 2562 เวลา 15:56 น. 0 114
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^