LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2562แม่พิมพ์โรงเรียนดังย่านบางแสน ร้องขอความเป็นธรรม บริหารงาน เลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 17 มิ.ย. 2562จะสอบครูผู้ช่วยปีนี้ เช็กเลย!!! ตำแหน่งครูเกษียณ ปี 2562 แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2562ใจหายวาบ! ปีนี้เกษียณ3หมื่นคน 'บิ๊กศธ.'มีทั้งปลัดศธ.-เลขาฯกพฐ.-กอศ. 17 มิ.ย. 2562สพม.38 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 21มิ.ย. - 1 ก.ค.2562 17 มิ.ย. 2562แฉหลักฐาน สอบครูไม่มีรายชื่อ แต่กลับติดอันดับ 1 ได้รายงานตัวพร้อมทำงานทันที 17 มิ.ย. 2562จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนภูมิภาค 17 มิ.ย. 2562คุรุสภาให้การรับรองเพิ่มเติม หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 อีก 9 แห่ง 9 หลักสูตร 17 มิ.ย. 2562บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 27 อัตรา สมัคร24มิ.ย.-12ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562กศจ.กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ศึกษา นายคมกริช บุตรอุดม
โรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ผู้ศึกษาจึงหาวิธีการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ จึงได้ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เรียนรายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 8 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ฉบับ ๆ ละ 50 ข้อ โดยแบบทดสอบทั้งสองฉบับเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 3) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 10 แผน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 15 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ 85.11/86.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 21.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.45 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 43.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.43 ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 43.20
3. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7570 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้จากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7570 หรือ คิดเป็นร้อยละ 75.70
4. นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.90 , = 0.25 )

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และสาระอื่น ๆ ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในกลุ่มสาระหรือรายวิชาที่ปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

>>ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียน<<

somwong.nut1 11 เม.ย. 2562 เวลา 18:56 น. 0 65
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^