LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด! การประชุมจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวฯ 26 มิ.ย. 2562กศจ.เพชรบูรณ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 15 อัตรา 9 วิชาเอก  26 มิ.ย. 2562มาแล้ว!!  3 จังหวัดเตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2562 จำนวน 155 อัตรา 25 มิ.ย. 2562กศจ.เชียงใหม่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 49 อัตรา - รายงานตัว 4 ก.ค.2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 31 อัตรา - รายงานตัว 8 กรกฎาคม 2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.เพชรบูรณ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2 วิชาเอก 4 อัตรา - รายงานตัว 3 ก.ค. 2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.สระบุรี กศจ.นครสวรรค์ เฮ! กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 14 อัตรา - รายงานตัว 8ก.ค.2562 25 มิ.ย. 2562ข่าวดี! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบบรรจุ 88 อัตรา บรรจุเป็นพนักงาน กปภ ทั่วเทศ !! 25 มิ.ย. 2562ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวนมาก สมัครบัดนี้-30 ธันวาคม 2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.หนองคาย ขออนุมัติเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 จำนวน 42 อัตรา

การศึกษาการสอนแบบทีม (Team Teaching)

usericon

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ 2) ศึกษาการสอนแบบทีม (Team Teaching) ของครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โรงเรียนในภาคเหนือ จำนวน 10 โรงเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนในภาคเหนือที่มีต่อการสอนแบบทีม (Team Teaching) ของครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่น งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการสำรวจ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่สอนร่วมกันแบบทีม (Team Teaching) นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนในภาคเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 โรงเรียน
ผลของการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีทัศนคติที่แตกต่างกันในเรื่องของความสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่น มีครูภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 1-3 คน เป็นครูประจำการ และมีผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นมาร่วมสอน ครูชาวไทยมีประสบการณ์สอนอยู่ในช่วง 6 - 10 ปี แต่ครูชาวญี่ปุ่นไม่มีประสบการณ์สอน ซึ่งครูชาวไทยทุกคนมีประสบการณ์สอนร่วมกับครูญี่ปุ่นมาก่อน ในชั่วโมงภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ครูชาวญี่ปุ่นได้สอนร่วมกับครูชาวไทย เพราะในการสอนบางครั้งต้องอาศัยการอธิบายเป็นภาษาแม่ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ครูชาวไทยมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการตระเตรียมเนื้อหาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น และได้ร่วมทำกับครูชาวญี่ปุ่นบ้าง ทั้งครูชาวไทยและครูชาวญี่ปุ่นตระหนักถึงความสำคัญของการสอนแบบทีม ที่มีการช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ แต่ทางด้านการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน การมีเวลาปรึกษาหารือ การทำงานคนเดียวทำให้งานคืบหน้ามากกว่านั้น ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสม ดังนั้น สรุปได้ว่าการสอนแบบทีมจะไม่ประสบผลสำเร็จหากขาดความร่วมมือ การปรึกษาหารือ การแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบเรื่องใดบ้าง อนี่ง หากมีจุดประสงค์ร่วมกันมีการพูดคุยกัน ก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก (x = 4.63) นักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องการแต่งกายของครูผู้สอนมากที่สุด การแสดงสีหน้าของครู และพอใจในบุคลิกภาพของครูผู้สอน การให้เกียรติ และความเสมอภาคกับนักเรียน
นักเรียนเห็นด้วยกับการสอนแบบทีมของครูภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่นโดยที่นักเรียนสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากครูชาวญี่ปุ่นได้ทันที หากไม่เข้าใจทั้งหมด
ครูชาวไทยยังสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ นักเรียนรู้สึกว่าทั้งครูชาวไทยและชาวญี่ปุ่นดูเหมือนจะมีบทบาทเท่าเทียมกันและทำงานร่วมกันได้ดี นักเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานมากกว่าที่เคย นอกจากนี้นักเรียนยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านดีของการสอนแบบทีม คือ ช่วยพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงของนักเรียน ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนให้มีความสมดุล เพราะครูแต่ละคนมีบุคลิกและลักษณะเฉพาะตัว นอกจากนี้ การฝึกเป็นกลุ่มครูสามารถดูแลควบคุมได้อย่างทั่วถึง สามารถให้คำแนะนำ แก้ไขในขณะทำกิจกรรมได้ทันที
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น นักเรียนต้องการครูชาวไทยเป็นหลักในการสอนเรื่องการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสังเกตเห็นสำนวนและรูปประโยค และการสอนแบบฝึกพื้นฐาน ส่วนการสอนแบบฝึกประยุกต์ทั้ง 4 ทักษะ นักเรียนต้องการให้ครูชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นหลักในการสอน มีจำนวนไม่แตกต่างกันมาก
ทักษะพูด ทักษะอ่าน และการสอนวัฒนธรรม นักเรียนต้องการให้ครูญี่ปุ่นเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่วนทักษะเขียน ทักษะฟังตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ดำเนินการสอน ส่วนชั่วโมงการสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักเรียนมีความสนใจในเรื่องการทำอาหารญี่ปุ่น เทศกาลญี่ปุ่น การละเล่นของญี่ปุ่น นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยว การ์ตูน อนิเมะภาพยนตร์ กฎระเบียบ ธรรมเนียมประเพณี มารยาท ฤดูกาล เกม วันสำคัญ นักเรียนก็ให้ความสนใจ
ko-bu 09 เม.ย. 2562 เวลา 02:31 น. 0 111
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^