LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด! การประชุมจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวฯ 26 มิ.ย. 2562กศจ.เพชรบูรณ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 15 อัตรา 9 วิชาเอก  26 มิ.ย. 2562มาแล้ว!!  3 จังหวัดเตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2562 จำนวน 155 อัตรา 25 มิ.ย. 2562กศจ.เชียงใหม่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 49 อัตรา - รายงานตัว 4 ก.ค.2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 31 อัตรา - รายงานตัว 8 กรกฎาคม 2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.เพชรบูรณ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2 วิชาเอก 4 อัตรา - รายงานตัว 3 ก.ค. 2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.สระบุรี กศจ.นครสวรรค์ เฮ! กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 14 อัตรา - รายงานตัว 8ก.ค.2562 25 มิ.ย. 2562ข่าวดี! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบบรรจุ 88 อัตรา บรรจุเป็นพนักงาน กปภ ทั่วเทศ !! 25 มิ.ย. 2562ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวนมาก สมัครบัดนี้-30 ธันวาคม 2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.หนองคาย ขออนุมัติเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 จำนวน 42 อัตรา

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณคุณธรรม จริยธรรม อ่านต่อได้ท

usericon

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงาน 3) เพื่อประเมินกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน 4) เพื่อประเมินผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ รวมทั้งหมด 224 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครู จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 102 คน และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. การประเมินบริบทของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน โครงการมีความเหมาะสมกับศักยภาพ และทรัพยากรของโรงเรียน และโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตามลำดับ
2. การประเมินปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ ครูมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินงาน และมีเอกสารคู่มือ หนังสือ และวารสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ตามลำดับ

3. การประเมินกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ วางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ดำเนินงานครบ ทุกกิจกรรมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกรับรู้ ตามลำดับ
4. การประเมินผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า
    4.1 การประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน และนักเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ตามลำดับ
        4.2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอย่างเสมอภาค กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะสมกับนักเรียน และครูอธิบายได้ชัดเจน และสื่อความหมายได้ดี ตามลำดับ


ultraman_v99 08 เม.ย. 2562 เวลา 22:15 น. 0 98
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^