LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2562โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา สมัครบัดนี้-25ก.ย.2562 21 ก.ย. 2562โรงเรียนปอวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23–27 กันยายน 2562  21 ก.ย. 2562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา 21 ก.ย. 2562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา 21 ก.ย. 2562ด่วนที่สุด! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 21 ก.ย. 2562กศจ.ปัตตานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 24 ก.ย.62 21 ก.ย. 2562สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 27 ก.ย.2562 21 ก.ย. 2562สพม.6 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท 21 ก.ย. 2562โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา 21 ก.ย. 2562สะเทือนวงการครู! "ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม" แฉขบวนการตุ๋นสอบบรรจุครู-เรียกรับเงิน จ.สุรินทร์

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณคุณธรรม จริยธรรม อ่านต่อได้ท

usericon

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงาน 3) เพื่อประเมินกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน 4) เพื่อประเมินผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ รวมทั้งหมด 224 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครู จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 102 คน และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. การประเมินบริบทของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน โครงการมีความเหมาะสมกับศักยภาพ และทรัพยากรของโรงเรียน และโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตามลำดับ
2. การประเมินปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ ครูมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินงาน และมีเอกสารคู่มือ หนังสือ และวารสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ตามลำดับ

3. การประเมินกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ วางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ดำเนินงานครบ ทุกกิจกรรมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกรับรู้ ตามลำดับ
4. การประเมินผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า
    4.1 การประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน และนักเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ตามลำดับ
        4.2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอย่างเสมอภาค กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะสมกับนักเรียน และครูอธิบายได้ชัดเจน และสื่อความหมายได้ดี ตามลำดับ


ultraman_v99 08 เม.ย. 2562 เวลา 22:15 น. 0 127
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^