LASTEST NEWS

12 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 12 ก.ค. 2563วิธีการ / ขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 17-23 ก.ค.2563 นี้ 12 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ข้อ 1 สอบครูครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2563 12 ก.ค. 2563รมว.ศธ. พอใจ ภาพรวมสอบครูผู้ช่วย มอบ สพฐ. สอบวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง 11 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 11 ก.ค. 2563สพม.15 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 31 อัตรา สมัคร 24-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 318 อัตรา สมัครออนไลน์ 17-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 11 ก.ค. 256319 จังหวัด รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 17-23 ก.ค.2563 10 ก.ค. 2563กศจ.ปัตตานี สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ขึ้นบัญชี 407 ราย คงเหลือ 124 ราย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ
            แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน        นางวารุณี วงศ์รัตน์
โรงเรียน        โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย
ปีที่รายงาน        2561

บทคัดย่อ

    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/1 จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) จำนวน 10 แผน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพื่อใช้วัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.69 ถึง 0.79 และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.68 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

        1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.30/80.10
        2. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนxxxส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีค่าเท่ากับ 0.6346 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.46 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
ร้อยละ 63.46
        3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้จัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
    โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการจัด
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^