LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  14 มิ.ย. 2562ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ใครมีสิทธิ์สมัครบ้างเช็กรายละเอียด 14 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด! คู่มือการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 14 มิ.ย. 2562ข่าวดี !!! สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 13 มิ.ย. 2562ถ้าลาออกจากข้าราชการครู แล้วกลับไปสอบใหม่ได้มั้ย? 13 มิ.ย. 2562กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 13 มิ.ย. 2562สพฐ.สรุปบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั่วประเทศ !! บรรจุไปแล้วกว่า 14,581อัตรา 13 มิ.ย. 2562ประกาศแล้ว!พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 13 มิ.ย. 2562รับทั่วประเทศ! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา 78 อัตรา สมัคร20มิ.ย.-10ก.ค.62 12 มิ.ย. 2562กศจ.พิจิตร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 - รายงานตัว 1 ก.ค.2562

รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

usericon

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
            โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ชื่อผู้รายงาน     นางบุษกร หวานเพราะ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษาตามโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ซึ่งมีบทสรุปที่จะนำเสนอผู้บริหารดังประเด็นต่อไปนี้
    
ก่อนดำเนินโครงการ
    1.     ผู้รายงานได้ศึกษาข้อมูลของงานที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ อาคารสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค เป็นประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากร ซึ่งหมายถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ต้องให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ประเมิน เป็นการประเมินการปฏิบัติงานก่อนการจัดทำโครงการการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ พบว่า มีค่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น จัดได้ว่าเป็นปัญหาระดับที่ต้องพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขึ้น โดยมีความครอบคลุมของกิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
    2.     ในการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมและมีระเบียบแบบแผน ผู้รายงานได้ศึกษารูปแบบการประเมินโครงการและทำการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จึงมีการนำนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ เพื่อการดำเนินโครงการได้เหมาะสม มีการนำข้อมูลสถิติปัจจุบันด้านงบประมาณของโรงเรียน ใช้พัฒนาการวางแผนดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม และนำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านงบประมาณของโรงเรียนมาใช้ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โครงการมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมในการดำเนินงานจึงได้ประชุมกำหนดบุคคล แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ การประเมิน สรุปผล พร้อมทั้งขออนุมัติคำสั่งให้มีการดำเนินงาน


ระหว่างดำเนินโครงการ
    1.    หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการ จากการประเมินบริบทแล้ว ผู้รายงานได้เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน จึงได้ศึกษาและประเมินปัจจัยเบื้องต้นซึ่งมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยระดับมาก สรุปได้ว่า โครงการมีความพร้อมในการดำเนินการ ด้านลักษณะโครงการ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ สื่อ เอกสาร อุปกรณ์และการบริหารการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านระยะเวลาในการดำเนินการมีความสอดคล้องกับปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน และบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงานตามโครงการ เนื่องจากในการจัดทำโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผน และการดำเนินงานตามโครงการ การสำรวจความต้องการ เกี่ยวกับสื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานโครงการ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม
    2.     การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรมดังนี้
    1)    การพัฒนาอาคารสถานที่ได้ดำเนินการพัฒนาตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงจร มีการปฏิบัติงาน เช่น การซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่การทาสีอาคารการปรับปรุงโรงอาหาร การซ่อมโต๊ะ เก้าอี้เปลี่ยนกระดานดำเป็นไวท์บอร์ด ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
    2)    การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมได้ทำการพัฒนาตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงจร เช่น จัดภูมิทัศน์มุมอาคาร (สวนหย่อม) จัดลานอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดน จัดป้ายสุภาษิต ปลูกต้นไม้สร้างร่มเงาและตกแต่งต้นไม้ ปลูกไม้ประดับ และจัดที่นั่งพักผ่อนจัดทำธนาคารขยะทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
    3)    การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้ทำการพัฒนาตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงจร เช่น เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าและการประปาอำเภอกระนวน ให้มาทำการตรวจสอบและสนับสนุน ในการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี การรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้พลังงานมีการปฏิบัติจริงจัง
    (1)    การตรวจสอบความสะอาดของน้ำดื่ม น้ำใช้มีกำหนดรายงานเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งวางระบบติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำอาคารต่าง ๆ โรงเรียนดำเนินการจัดจำหน่ายน้ำดื่มสะอาดและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากภาครัฐ
    (2)    การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ นักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานได้เอง จึงสามารถกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานได้ชัดเจน มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งมอบหมายให้ ดูแล รักษา
สรุป ในการดำเนินงานตามโครงการ สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลคู่ขนาน จึงทำการประเมินกระบวนการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและแก้ปัญหา
3. การประเมินด้านกระบวนการเพื่อเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง
ลดความเสี่ยง พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีการดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการภารโรง

สิ้นสุดโครงการ
    1.     ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่อยู่ในระดับ 4 (มาก) สรุปได้ว่าการประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่) ประสบความสำเร็จในระดับมาก
    2.     ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 (มาก) สรุปการประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม) ประสบความสำเร็จในระดับมาก    
    3.     ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยู่ในระดับ 4 ค่าเฉลี่ย สรุปการประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค) ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม
จากการดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ประสบความสำเร็จ สาเหตุเพราะ ขั้นที่ 1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้รายงานทำการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ดำเนินการปฏิบัติการโดยประยุกต์วิธีการจากรูปแบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Action Research) และประเมินโครงการซึ่งใช้รูปแบบ (CIPP Model) เป็นการดำเนินงานทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อย่างเป็นระบบที่กำหนดให้มีการดำเนินงานครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ เปลี่ยนแนวทางการบริหาร
ไปสู่การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่เป็นระบบ
    4.     การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สร้างความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง คือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นผลเนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม จึงสร้างประโยชน์ให้ทั้งบุคลากรและองค์กร มีกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ ยึดหลักความถูกต้อง ความถูกใจ หลักประโยชน์ เพราะการบริหารโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การพิจารณาทรัพยากรเพื่อความสำเร็จ การจัดการด้านนโยบาย วิธีการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการดำเนินโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข อยากมาโรงเรียน กล้าแสดงออก มีสุขภาพจิตและพลานามัยสมบูรณ์ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่นๆ สอดคล้องกับพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนทำให้เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชน สามารถระดมทรัพยากรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบที่ผ่านมา ของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน สรุปผลการรายงานประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สถานศึกษาจากการประเมินอิงเกณฑ์ ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ข้อที่ 7. 3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม อำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ระดับคุณภาพ (ดีมาก)
    ผลการศึกษาดังกล่าวจึงสามารถนำไปเป็นข้อสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อนำไปเป็นข้อสนเทศ
ในการวางแผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการโรงเรียนในปีต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^