LASTEST NEWS

12 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค ข้อ 2) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 12 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 12 ก.ค. 2563วิธีการ / ขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 17-23 ก.ค.2563 นี้ 12 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ข้อ 1 สอบครูครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2563 12 ก.ค. 2563รมว.ศธ. พอใจ ภาพรวมสอบครูผู้ช่วย มอบ สพฐ. สอบวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง 11 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 11 ก.ค. 2563สพม.15 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 31 อัตรา สมัคร 24-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 318 อัตรา สมัครออนไลน์ 17-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 11 ก.ค. 256319 จังหวัด รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 17-23 ก.ค.2563

รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

usericon

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
            โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ชื่อผู้รายงาน     นางบุษกร หวานเพราะ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษาตามโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ซึ่งมีบทสรุปที่จะนำเสนอผู้บริหารดังประเด็นต่อไปนี้
    
ก่อนดำเนินโครงการ
    1.     ผู้รายงานได้ศึกษาข้อมูลของงานที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ อาคารสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค เป็นประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากร ซึ่งหมายถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ต้องให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ประเมิน เป็นการประเมินการปฏิบัติงานก่อนการจัดทำโครงการการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ พบว่า มีค่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น จัดได้ว่าเป็นปัญหาระดับที่ต้องพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขึ้น โดยมีความครอบคลุมของกิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
    2.     ในการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมและมีระเบียบแบบแผน ผู้รายงานได้ศึกษารูปแบบการประเมินโครงการและทำการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จึงมีการนำนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ เพื่อการดำเนินโครงการได้เหมาะสม มีการนำข้อมูลสถิติปัจจุบันด้านงบประมาณของโรงเรียน ใช้พัฒนาการวางแผนดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม และนำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านงบประมาณของโรงเรียนมาใช้ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โครงการมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมในการดำเนินงานจึงได้ประชุมกำหนดบุคคล แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ การประเมิน สรุปผล พร้อมทั้งขออนุมัติคำสั่งให้มีการดำเนินงาน


ระหว่างดำเนินโครงการ
    1.    หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการ จากการประเมินบริบทแล้ว ผู้รายงานได้เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน จึงได้ศึกษาและประเมินปัจจัยเบื้องต้นซึ่งมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยระดับมาก สรุปได้ว่า โครงการมีความพร้อมในการดำเนินการ ด้านลักษณะโครงการ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ สื่อ เอกสาร อุปกรณ์และการบริหารการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านระยะเวลาในการดำเนินการมีความสอดคล้องกับปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน และบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงานตามโครงการ เนื่องจากในการจัดทำโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผน และการดำเนินงานตามโครงการ การสำรวจความต้องการ เกี่ยวกับสื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานโครงการ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม
    2.     การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรมดังนี้
    1)    การพัฒนาอาคารสถานที่ได้ดำเนินการพัฒนาตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงจร มีการปฏิบัติงาน เช่น การซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่การทาสีอาคารการปรับปรุงโรงอาหาร การซ่อมโต๊ะ เก้าอี้เปลี่ยนกระดานดำเป็นไวท์บอร์ด ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
    2)    การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมได้ทำการพัฒนาตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงจร เช่น จัดภูมิทัศน์มุมอาคาร (สวนหย่อม) จัดลานอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดน จัดป้ายสุภาษิต ปลูกต้นไม้สร้างร่มเงาและตกแต่งต้นไม้ ปลูกไม้ประดับ และจัดที่นั่งพักผ่อนจัดทำธนาคารขยะทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
    3)    การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้ทำการพัฒนาตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงจร เช่น เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าและการประปาอำเภอกระนวน ให้มาทำการตรวจสอบและสนับสนุน ในการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี การรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้พลังงานมีการปฏิบัติจริงจัง
    (1)    การตรวจสอบความสะอาดของน้ำดื่ม น้ำใช้มีกำหนดรายงานเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งวางระบบติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำอาคารต่าง ๆ โรงเรียนดำเนินการจัดจำหน่ายน้ำดื่มสะอาดและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากภาครัฐ
    (2)    การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ นักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานได้เอง จึงสามารถกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานได้ชัดเจน มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งมอบหมายให้ ดูแล รักษา
สรุป ในการดำเนินงานตามโครงการ สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลคู่ขนาน จึงทำการประเมินกระบวนการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและแก้ปัญหา
3. การประเมินด้านกระบวนการเพื่อเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง
ลดความเสี่ยง พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีการดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการภารโรง

สิ้นสุดโครงการ
    1.     ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่อยู่ในระดับ 4 (มาก) สรุปได้ว่าการประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่) ประสบความสำเร็จในระดับมาก
    2.     ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 (มาก) สรุปการประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม) ประสบความสำเร็จในระดับมาก    
    3.     ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยู่ในระดับ 4 ค่าเฉลี่ย สรุปการประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค) ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม
จากการดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ประสบความสำเร็จ สาเหตุเพราะ ขั้นที่ 1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้รายงานทำการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ดำเนินการปฏิบัติการโดยประยุกต์วิธีการจากรูปแบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Action Research) และประเมินโครงการซึ่งใช้รูปแบบ (CIPP Model) เป็นการดำเนินงานทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อย่างเป็นระบบที่กำหนดให้มีการดำเนินงานครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ เปลี่ยนแนวทางการบริหาร
ไปสู่การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่เป็นระบบ
    4.     การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สร้างความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง คือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นผลเนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม จึงสร้างประโยชน์ให้ทั้งบุคลากรและองค์กร มีกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ ยึดหลักความถูกต้อง ความถูกใจ หลักประโยชน์ เพราะการบริหารโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การพิจารณาทรัพยากรเพื่อความสำเร็จ การจัดการด้านนโยบาย วิธีการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการดำเนินโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข อยากมาโรงเรียน กล้าแสดงออก มีสุขภาพจิตและพลานามัยสมบูรณ์ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่นๆ สอดคล้องกับพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนทำให้เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชน สามารถระดมทรัพยากรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบที่ผ่านมา ของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน สรุปผลการรายงานประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สถานศึกษาจากการประเมินอิงเกณฑ์ ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ข้อที่ 7. 3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม อำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ระดับคุณภาพ (ดีมาก)
    ผลการศึกษาดังกล่าวจึงสามารถนำไปเป็นข้อสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อนำไปเป็นข้อสนเทศ
ในการวางแผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการโรงเรียนในปีต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^