LASTEST NEWS

01 มี.ค. 2564โครงการเพชรในตม ปี 64 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที! 28 ก.พ. 2564คลังเร่งเยียวยาข้าราชการ 1 ล้านราย 28 ก.พ. 2564“กนก” ชี้ รมว.ศธ.ใหม่ต้องรู้จริงไม่ยึดติดโควตา อย่าติดกับดักงานรูทีนโครงการสวยหรู 28 ก.พ. 2564ไขข้อสงสัย กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี 27 ก.พ. 2564กรมอุตุนิยมออกประกาศ สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 27 ก.พ.2564 27 ก.พ. 2564เป็นนักศึกษาฝึกสอน นักเรียนไม่สนใจ 27 ก.พ. 256450 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน 27 ก.พ. 2564กศจ.ลำพูน เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 10 วิชาเอก จำนวน 17 อัตรา 27 ก.พ. 2564อีก 10 ปี ข้างหน้ากับครูสาขาที่ขาดแคลน 27 ก.พ. 2564เปิดใจ "ณัฏฐพล-อดีตรมว.ศธ." หลังได้รับอิสรภาพ

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียน
         ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ      ดร.ธนาวุฒิ ลับภู
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

บทคัดย่อ

     การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อประเมินผลโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ประเมินครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นป.1- ป.6 จำนวน 6 คน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 จำนวน 18 คน นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 25 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.1- ป.6 จำนวน 43 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์เนื้อหา
        ผลการประเมินพบว่า
     1. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
         1.1 จำนวนครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-ป.6 ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดวิถีพอเพียง ดำเนินการได้สำเร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
         1.2     ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-ป.6 มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
         1.3 จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดวิถีพอเพียงดำเนินการได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
         1.4 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
         1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 ตามแนวคิดวิถีพอเพียงกับผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของผู้เรียน ภาพรวมไม่น้อยกว่าระดับมาก ในทิศทางบวก อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
         1.6 จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดวิถีพอเพียง ดำเนินการได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สูงขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
         1.7 ผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
         1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ตามแนวคิดวิถีพอเพียงกับผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของผู้เรียน ภาพรวมไม่น้อยกว่าระดับมาก ในทิศทางบวกอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
     2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
         2.1 ปัญหา อุปสรรค พบว่า การวางแผนงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่เกิดผลเพียงพอเท่าที่ควร การส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่ครูด้านวิถีพอเพียงยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่เท่าที่ควร การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ตามแนวคิดวิถีพอเพียงในการพัฒนาบุคลากรยังไม่ต่อเนื่อง จริงจัง ยั่งยืนมากนัก การนำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่เกิดผลมากนัก ตลอดจนการให้ความสำคัญกับผู้เรียนโดยตรงยังมีไม่มากนัก        
         2.2 ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการวางแผนงานโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเพียงพอมากขึ้น ควรมีการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่ครูด้านวิถีพอเพียงให้สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง จริงจังและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ควรมีการนำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลมากขึ้นตลอดจนการให้ความสำคัญกับผู้เรียนโดยตรงให้มากยิ่งขึ้น
thanawut3199 13 ต.ค. 2558 เวลา 23:59 น. 0 468
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^