LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2562แม่พิมพ์โรงเรียนดังย่านบางแสน ร้องขอความเป็นธรรม บริหารงาน เลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 17 มิ.ย. 2562จะสอบครูผู้ช่วยปีนี้ เช็กเลย!!! ตำแหน่งครูเกษียณ ปี 2562 แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2562ใจหายวาบ! ปีนี้เกษียณ3หมื่นคน 'บิ๊กศธ.'มีทั้งปลัดศธ.-เลขาฯกพฐ.-กอศ. 17 มิ.ย. 2562สพม.38 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 21มิ.ย. - 1 ก.ค.2562 17 มิ.ย. 2562แฉหลักฐาน สอบครูไม่มีรายชื่อ แต่กลับติดอันดับ 1 ได้รายงานตัวพร้อมทำงานทันที 17 มิ.ย. 2562จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนภูมิภาค 17 มิ.ย. 2562คุรุสภาให้การรับรองเพิ่มเติม หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 อีก 9 แห่ง 9 หลักสูตร 17 มิ.ย. 2562บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 27 อัตรา สมัคร24มิ.ย.-12ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562กศจ.กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ

usericon

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ห้องเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จา นวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD.) และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ 83.11/84.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีค่ามีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index: E.I.) เท่ากับ 0.69
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคา นวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30
โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) เรื่อง เด็กยุคใหม่ใช้ตารางคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก กล่าวได้ว่า สามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
jariya1977 13 มี.ค. 2558 เวลา 08:17 น. 0 271
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^