LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2563กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผุ้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 16 อัตรา ในวันที่ 9 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 03 ธ.ค. 2563สทศ.ไม่คัดค้านเลิกสอบโอเน็ต !!! คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 03 ธ.ค. 2563พิษโควิด รร.สังกัด สพฐ. ปิดแล้ว 63 แห่ง 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา 03 ธ.ค. 2563เปิดระบบแล้ว! สมัครสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครออนไลน์ 3 - 17 ธันวาคม 2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู สมัครบัดนี้-4 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัคร 4-14 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 1 อัตรา สมัคร 14-18 ธ.ค.2563

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้

usericon

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้
ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านโคกเมา
จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556
ผู้รายงาน นางสาวศุทธิดา ทองชอุ่ม    
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมา
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บทสรุป

    รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลาปีการศึกษา 25562)ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลาปีการศึกษา 25563) คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลาปีการศึกษา 25564) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลาปีการศึกษา 2556โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 284 คน ประชากรครู ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 284 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.82 ถึง 0.90 ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการโดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน้ำหนัก15%ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครู โดยประเมินใน 5 ประเด็น คือ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการโดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ค่าน้ำหนัก15%ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ การวางแผน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุง ประเมินระหว่างการดำเนินการ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ค่าน้ำหนัก 20%ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ด้านผลผลิตของโครงการ โดยประเมินใน 4 ประเด็น ดังนี้
4.1 ระดับคุณภาพการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน พบว่าด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับระดับคุณภาพการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ค่าน้ำหนัก 15%ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
     4.2 ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบโรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ค่าน้ำหนัก 15%ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดพบว่าทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.3 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ค่าน้ำหนัก 10%ผลการประเมินคุณภาพเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 95.12 ได้คะแนน 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านโคกเมา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ค่าน้ำหนัก 10%ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
    1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
     1.1 ควรส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน
     1.2 ผู้บริหาร และครูควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการวิถีธรรมให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ฝังแน่นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่ดี และแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้
     1.3 ผู้บริหารครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการและควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
    2. ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป
     2.1 ควรมีการประเมินโครงการที่มีลักษณะองค์รวมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) และควรมีการประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ
     2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน บุคคลในครอบครัวและสมาชิกในชุมชน
     2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
noksutthida 01 ต.ค. 2557 เวลา 06:16 น. 0 464
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^