LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2564กรมอุตุนิยมออกประกาศ สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 27 ก.พ.2564 27 ก.พ. 2564เป็นนักศึกษาฝึกสอน นักเรียนไม่สนใจ 27 ก.พ. 256450 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน 27 ก.พ. 2564กศจ.ลำพูน เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 10 วิชาเอก จำนวน 17 อัตรา 27 ก.พ. 2564อีก 10 ปี ข้างหน้ากับครูสาขาที่ขาดแคลน 27 ก.พ. 2564เปิดใจ "ณัฏฐพล-อดีตรมว.ศธ." หลังได้รับอิสรภาพ 26 ก.พ. 2564สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. 26 ก.พ. 2564จับตา “พีระพันธุ์” คุมศึกษาฯ 26 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ 26 ก.พ. 2564รร.เอกชน 524 โรง ยอมคืนค่าธรรมเนียมอื่นมูลค่า 561ล้านบาทให้ผู้ปกครอง

รายงานการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้า

usericon

รายงานการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้า
ชื่อผลงาน :    รายงานการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
ผู้รายงาน :     นายพจนาถ มากรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
ปีที่ประเมิน :     ๒๕๕๗
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งโรงเรียนบ้านตลิ่งชันมีบุคลากรทั้งสิ้น ๓๖ คน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๖๒ คน มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ ตารางวา มีพื้นที่เขตบริการจำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ , หมู่๗ , หมู่๘ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีประชากรในเขตบริการทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๐๐ คน นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๙๙.๓๓ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นทะเลและชายหาดอาชีพหลักของชุมชน คือการทำประมง และรับจ้าง ในพื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตร รอบโรงเรียนประกอบไปด้วยองค์กรภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ (ประจำตำบลตลิ่งชัน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลิ่งชัน มีองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท การปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรานส์ ไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรท้องถิ่น ได้แก่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ กลุ่มบุคคลได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มประจำตำบลตลิ่งชัน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มถักอวน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางอาชีพ หลากหลายทางความรู้ ถือเป็นแหล่งรวมความรู้ แหล่งรวมความคิด แหล่งรวมกำลังกาย ที่โรงเรียนสามารถนำมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านสภาพภูมิทัศน์ จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จึงได้จัดให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตลิ่งชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเพื่อระดมทุนในการพัฒนาโรงเรียน
จากการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีการสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร บุคลากรในโรงเรียนมีความปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นร้อยละ ๒.๑๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ( I - NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ( ชั้นอิบติดาอียะฮฺ ) สูงขึ้นร้อยละ ๒.๙๖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป สูงขึ้น ร้อยละ ๒.๙๗ นักเรียนทุกคนได้มีความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้เกิดการเรียนรู้และเดินไปในแนวทางของศาสนาที่ถูกต้อง นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา เกิดขวัญและกำลังใจในการศึกษา นักเรียนมีความรู้ และเกิดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันใน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการปลูกฝัง และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน มีความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เกิดทัศนคติและแนวทางที่ตรงกัน มีการพัฒนาการศึกษาของชุมชนร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน                        ลงชื่อ ผู้รายงาน
                         (นายพจนาถ มากรักษ์)
                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
hs9fsn 29 ก.ย. 2557 เวลา 15:46 น. 0 480
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^