LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2564กศจ.เลย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.บึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา - รายงานตัว 5 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ของกศจ.อื่น 23 อัตรา - รายงานตัว 3 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564สพม.21 เปิดสอบพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564  22 ม.ค. 2564ผู้ปกครองเฮ! สช.สั่งโรงเรียนเอกชน‘คืนค่าธรรมเนียม’ 11 รายการกรณีเรียนออนไลน์ 22 ม.ค. 2564โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 21-25 ม.ค.64 22 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท สมัคร 21-26 มกราคม 2564 22 ม.ค. 2564วิชาชีพครู ไม่มีการปิดกั้นใครที่อยากเป็นครู...จบสาขาอื่น อยากสอบบรรจุเป็นครู ต้องทำอย่างไร? 21 ม.ค. 2564สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 18-24 ม.ค.2564 21 ม.ค. 2564“สพฐ.”ให้รร.รอฟังศบค.เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 ก.พ./ให้อิสระประเมิน-วัดผลแทนสอบ 21 ม.ค. 2564สพฐ. ขอความร่วมมือ รร.แข่งขันสูง เลี่ยงออกข้อสอบความรู้ตอนปลายของเทอม 2 เพราะโควิดส่งผลกระทบเรียนไม่เต็มที่

รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “สร้างเว็บง่าย ๆ สไ

usericon

รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “สร้างเว็บง่าย ๆ สไ
ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “สร้างเว็บง่าย ๆ สไตล์ครูแสน”
        รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้รายงาน    นายแสน โสมเกษตรินทร์
สถานศึกษา    โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา    2556
บทคัดย่อ
    รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “สร้างเว็บง่าย ๆ สไตล์ครูแสน” รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด หาผลสัมฤทธิ์
และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อนำไปแก้ปัญหาการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบประเมินคุณภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนจากนั้นให้เรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังจากสิ้นสุดการเรียนแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนนำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยการหาค่า t - test Dependent วิเคราะห์เนื้อหาประมวลผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือมีค่าเท่ากับ 83.88/84.17
2. คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับ ดีมาก
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
คำสำคัญ     ประสิทธิภาพ/ คุณภาพ/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน/ ความพึงพอใจ
        บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “สร้างเว็บง่าย ๆ สไตล์ครูแสน” รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะผู้รายงานได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.ณัฐญา นาคะสันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. นายชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3. นายวินัย จันทร์ลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 4.นายปรีชา วรรณวัฒนกุล 5.นายจิรศักดิ์ บุญยะแสงสวัสดิ์
6. นายมานพ มินยา 7. นางอรัญญา บุญเลิศ 8. นางนิภาพร ขำสะอาด 9. นางศศิวิมล สวัสดี ที่สละเวลาอันมีค่าตรวจวิจารณ์ให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัยนี้ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนทำให้รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “สร้างเว็บง่าย ๆ สไตล์ครูแสน” รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู อาจารย์โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ทุกท่าน เพื่อนร่วมงาน และพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือจนรายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี
คุณค่าและประโยชน์อันใดที่เกิดจากรายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฉบับนี้ ผู้รายงานขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ที่ทำให้ผู้รายงานประสบความสำเร็จในการศึกษา และหน้าที่การงาน และขอบูชาแด่ครูบาอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ผู้รายงาน


แสน โสมเกษตรินทร์
26 พฤศจิกายน 2557
saenth 22 ก.ย. 2557 เวลา 23:03 น. 0 466
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^