LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2563กพฐ.สั่งทุก รร.เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา หากสุ่มเสี่ยง ผอ.สั่งปิดเรียนได้ 26 ม.ค. 2563ก.ค.ศ.ยืนยันจัดสรรอัตราว่าง ครูผู้ช่วย สพฐ รวม 3,599 อัตรา 26 ม.ค. 2563เป็นครู....ไม่ได้ สบาย อย่างที่ใครหลายคนคิด 26 ม.ค. 2563กศจ.สระบุรี สรุปบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 13 วิชาเอก 26 ม.ค. 2563ข่าวดี! ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3,599 อัตรา - ขึ้นบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วยเช็กรายละเอียด 25 ม.ค. 2563รวมข้อสอบ NT, O-NET ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตามตัวชี้วัด ทุกวิชา มีเฉลยพร้อม 25 ม.ค. 2563กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 266 อัตรา สมัคร 3-27 กุมภาพันธ์ 2563 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดฝากลูกๆ ที่เตรียมสอบ นี่เลยข้อสอบ NT, O-NET ป.3 ,ป.6 , ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลด ข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2558 - 2561 พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2561 พร้อมเฉลย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

ผลงานทางวิชาการ
    เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่า
หะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย
    นางวิภา โต๊ะเหม        
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครและศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนประสานสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556 จำนวน 636 คน และกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2540: 40) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 242 คน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
    ผลการวิจัย พบว่า
1.ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่า หะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ รองลงมา คือด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ตามลำดับ
     เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครูของโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด้านอาหาร เสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียน ด้านการบริหารงานทั่วไป ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
    2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพดังนี้
    2.1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพ เพศชายและเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    2.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพ ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    2.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพอาชีพ พนักงานองค์กรเอกชน/รับจ้าง /ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบด้านที่แตกต่างคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ ไม่พบความแตกต่าง
    3.ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
    3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ทางโรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนที่มีสื่อและอุปกรณ์ที่เพียงพอ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงปฏิบัติอย่างจริงจัง จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น จัดหลักสูตรและแผนการเรียนในแต่ละระดับชั้นให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ควรจัดการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบควรมีการปรับปรุง ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับยุคสมัย
    3.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ครูควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน จัดหาบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและมีประสบการณ์ ครูมีการติดตามและช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี ควรมีการจัดอบรมบุคลการสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมกำลังใจหรือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ดีเป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูได้รับทราบ
    3.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนจัดสวัสดิการตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพให้ทันแจกนักเรียนตอนเปิดภาคเรียน จัดสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติมที่ขาดแคลนและขัดสนมาก การจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และ โรงเรียนร่วมกับชุมชนระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนปีละ 1ครั้ง
    3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตที่ดีเมื่ออยู่ในโรงเรียน ควรจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้ปกครองและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอ พิจารณาในการจัดทำแผนงาน/โครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
bunjerd102 09 ก.ย. 2557 เวลา 14:46 น. 0 457
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^