LASTEST NEWS

01 มี.ค. 2564ข้าราชการ-ลูกจ้างกทม.เฮถ้วนหน้า ‘อัศวิน’ทุ่มพันล้านแจกคนละ1.2หมื่นช่วยโควิด 01 มี.ค. 2564"สพฐ."เลื่อนจับสลากเข้าอนุบาล เหตุตรงเลือกตั้งท้องถิ่น ศบค.อนุมัติให้รร.เตรียมอุดมฯจัดสอบ 6 มี.ค.นี้ 01 มี.ค. 2564ข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี ถ้าอายุราชการครบ 25 ปี ก่อนอายุ 65 ขอเออร์ลี่ แบบเอาบำนาญ ได้หรือไม่ 01 มี.ค. 2564ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู1เม.ย.นี้ 01 มี.ค. 2564ปีกว่าๆของ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ”กับการศึกษาไทย 01 มี.ค. 2564โครงการเพชรในตม ปี 64 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที! 28 ก.พ. 2564คลังเร่งเยียวยาข้าราชการ 1 ล้านราย 28 ก.พ. 2564“กนก” ชี้ รมว.ศธ.ใหม่ต้องรู้จริงไม่ยึดติดโควตา อย่าติดกับดักงานรูทีนโครงการสวยหรู 28 ก.พ. 2564ไขข้อสงสัย กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี 27 ก.พ. 2564กรมอุตุนิยมออกประกาศ สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 27 ก.พ.2564

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: งานวิจัยเชี่ยวชาญ

usericon

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: งานวิจัยเชี่ยวชาญ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย นางสาวปริชาติ ชมชื่น
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2556

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ 3) นำรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ไปใช้ในสภาพจริง และ4) นำเสนอผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ
    การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ โดยผู้วิจัยได้ประมวลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสรุปสาระสำคัญจากข้อมูลการสัมภาษณ์ และสังเกตโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 โรงเรียน จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 จัดทำคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 15 คน ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ไปใช้ที่โรงเรียนชนะใช้กิจการ อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และขั้นตอนที่ 4 นำเสนอผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ซึ่งดำเนินการนำรูปแบบไปใช้ตามคู่มือกำหนดและเป็นการดำเนินการนำไปใช้ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 วงรอบ พร้อมด้วยการประเมินประสิทธิผล ประเมินรูปแบบที่นำไปใช้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำรูปแบบไปใช้ในโรงเรียนชนะใช้กิจการ จำนวน 26 คน
    ผลการวิจัยพบว่า
1.สภาพปัจจุบันในการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ได้มีการดำเนินการโดยบริหารงานในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การวางแผนและพัฒนาการส่งเสริมทางวิชาการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผล สภาพปัญหาส่วนใหญ่โรงเรียนขยายโอกาสผู้เรียนมาจากสภาพหลายแหล่งพื้นที่ จึงทำให้เกิดความแตกต่าง ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ในส่วนของชุมชนไม่มีความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผลในด้านกระบวนการบริหารที่ชัดเจนเพียงพอจึงทำให้เข้าร่วมยังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควรเพราะในบางส่วนก็เป็นการดำเนินการของสถานศึกษาเท่านั้น ส่วนความต้องการ คือ ผู้มีส่วนร่วมต้องการให้สถานศึกษาสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานวิชาการตั้งแต่ต้นเพื่อการเข้าใจแนวทางปฏิบัติ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน จะทำให้การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี
    2. ผลจากการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 4) การวางแผนและพัฒนาการส่งเสริมทางวิชาการ 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6) การนิเทศภายใน และ7) การวัดและประเมินผล
    3. ผลการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ไปใช้ในสภาพจริง พบว่า มีผลการประเมินสภาพบริบทหลังจากนำรูปแบบไปใช้ทำให้สภาพการบริหารงานวิชาการมีสภาพการบริหารที่เป็นระบบ มีการพัฒนาในด้านขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ด้านมากกว่าก่อนนำรูปแบบไปใช้ และผลการประเมินด้านประสิทธิผลโดยรวมหลังการนำรูปแบบไปใช้อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลังการนำรูปแบบไปใช้ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยรายการด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด
    4. ผลจากการนำเสนอรูปแบบ พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้าน


27 เม.ย. 2557 เวลา 16:58 น. 0 603
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^