LASTEST NEWS

21 ก.พ. 2563สพม.14 เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 21 ก.พ. 2563ที่ ศธ 04009/ว1051 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ศึกษานิเทศก์ 21 ก.พ. 2563อบจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 106 อัตรา สมัคร 21 ก.พ. - 5 มี.ค.2563 20 ก.พ. 2563สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 2 อัตรา สมัคร 21-27 ก.พ.2563 20 ก.พ. 2563สพม.4 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา สมัคร 27กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563  20 ก.พ. 2563สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 20-26 กุมภาพันธ์ 2563  20 ก.พ. 2563โรงเรียนแสงประเสริฐ เปิดรับสมัครสอบเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.- บาท 20 ก.พ. 2563องค์การเภสัชกรรม เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ 119 อัตรา สมัคร24ก.พ.-9มี.ค.63 20 ก.พ. 2563โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.- บาท 20 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่55 รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 21-27 กุมภาพันธ์ 2563

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรั

usericon

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรั
ชื่อผลงานทางวิชาการ    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา
ประเภทของผลงาน    นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สายงาน        การบริหารสถานศึกษา
ชื่อผู้ศึกษา        ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
ปีที่ทำการศึกษา        2555

บทคัดย่อ

    ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา 2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา และ 4) ประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาใช้แบบบันทึกความคิดเห็น แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถามระดับการปฏิบัติงาน แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า
    1. โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสรับบริการจากการจัดการศึกษาอย่าง เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการมีส่วนร่วม โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจึงได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางสำหรับใช้ในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน ยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จึงได้มีการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษามาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา
    2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี ความต้องการพิเศษในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) มี 10 ขั้น คือ ขั้นการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ขั้นการปฏิบัติตามแผน/โครงการ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการรับนักเรียน ขั้นการจัดการเรียนการสอนและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ขั้นการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกนักเรียน ขั้นการจัดทำระบบข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ขั้นการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการนิเทศ ขั้นการประเมินผล และขั้นการเลื่อนชั้น/จบการศึกษา มีคู่มือการใช้รูปแบบ จำนวน 3 เล่ม คือ คู่มือการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี ความต้องการพิเศษในโรงเรียนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วย ครูแนะแนว ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา ผู้ปกครองนักเรียน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โปรแกรมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา สถาบันราชานุxxxล กรมสุขภาพจิต สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายผู้ปกครองรวมพลคนรักลูก และโปรแกรมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติงานมาก และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนที่ร้อยละ 70
    4. ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
krutrasing 27 เม.ย. 2557 เวลา 00:44 น. 0 421
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^