LASTEST NEWS

02 มี.ค. 2564ไม่ตอบไลน์ ไม่รับสายนอกเวลางาน ไม่ผิด! และนายจ้างไม่สามารถไล่ออกเพราะเหตุผลนี้ได้ 02 มี.ค. 2564ครม. เห็นชอบชะลอขยายเกษียณอายุราชการ เหตุ ควรจ้างงานกลุ่มเปราะบางก่อน 02 มี.ค. 2564"บิ๊กตู่"มอบ “คุณหญิงกัลยา” นั่งรักษาการ "รมว.ศธ." 02 มี.ค. 2564"คุณหญิงกัลยา"เดินหน้า10 นโยบายเร่งด่วนศธ. 02 มี.ค. 2564อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติม – วันหยุดประจำภาค ปี 2564 รวม 8 วัน 01 มี.ค. 2564ข้าราชการ-ลูกจ้างกทม.เฮถ้วนหน้า ‘อัศวิน’ทุ่มพันล้านแจกคนละ1.2หมื่นช่วยโควิด 01 มี.ค. 2564"สพฐ."เลื่อนจับสลากเข้าอนุบาล เหตุตรงเลือกตั้งท้องถิ่น ศบค.อนุมัติให้รร.เตรียมอุดมฯจัดสอบ 6 มี.ค.นี้ 01 มี.ค. 2564ข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี ถ้าอายุราชการครบ 25 ปี ก่อนอายุ 65 ขอเออร์ลี่ แบบเอาบำนาญ ได้หรือไม่ 01 มี.ค. 2564ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู1เม.ย.นี้ 01 มี.ค. 2564ปีกว่าๆของ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ”กับการศึกษาไทย

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการ

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา    นายเชาวลิต สาตร์นอก
        ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
        โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

    วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling) โดยการจับสลากห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.22-0.67 และระดับความยาก (P) ตั้งแต่ 0.21-0.74 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    การวิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 คำนวณจากสูตร E1 / E2 , หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (E.I.) คำนวณ ตามวิธีของxxxดแมน,เฟลทเชอร์และชไนเดอร์ , การวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t – test
    ผลการศึกษา พบว่า
    1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.91/84.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.6307 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.07
    4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53
    โดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาชีพ สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

sartnok01 20 ก.พ. 2557 เวลา 14:31 น. 0 609
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^