การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู 14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู

การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ

usericon

การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ
ชื่อรายงาน    การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำรายงาน        นางศศิธร บุตรเมือง
ปีการศึกษา      2556
บทคัดย่อ
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ใน การรายงาน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 60 คน จาก 2 ห้องเรียน สุ่มตัวอย่างมาจำนวน 30 คน จาก 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน คำนวณจากสูตร E1/E2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า t-test (Dependent) และการประมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) และ ค่าความเชื่อมั่น (rtt)
    ผลการรายงานพบว่า
    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.17/87.93 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80/ ที่ตั้งไว้
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D.= 0.57)0814264451 09 ม.ค. 2557 เวลา 09:35 น. 0 300
usericon

การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ
[blockquote] อ้างถึง การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[hr]ชื่อรายงาน    การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำรายงาน        นางศศิธร บุตรเมือง
ปีการศึกษา      2556
บทคัดย่อ
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ใน การรายงาน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 60 คน จาก 2 ห้องเรียน สุ่มตัวอย่างมาจำนวน 30 คน จาก 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน คำนวณจากสูตร E1/E2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า t-test (Dependent) และการประมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) และ ค่าความเชื่อมั่น (rtt)
    ผลการรายงานพบว่า
    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.17/87.93 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80/ ที่ตั้งไว้
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ ลักษณะคำประพันธ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D.= 0.57)[/blockquote]
ความคิดเห็นที่ #1 0814264451 09 ม.ค. 2557 เวลา 09:40 น. 223.206.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^