LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2562ข่าวดี ! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 9 รายงานตัว 1 ต.ค.2562 20 ก.ย. 2562เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562 19 ก.ย. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2 อัตรา - สมัคร23ก.ย.-4ต.ค.2562 19 ก.ย. 2562มารู้จัก "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา'ลัย 19 ก.ย. 2562ลูกจ้าง สพฐ. เดือดร้อน สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ ขอความเป็นธรรม ขอโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ 19 ก.ย. 2562การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ 53 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) 19 ก.ย. 2562ประกาศผลสอบ ภาค ค. ท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เช็กผลสอบท้องถิ่น 2562 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบที่นี่ 19 ก.ย. 2562กสถ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอดูคะแนนการสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562 19 ก.ย. 2562เช็กที่นี่! บัญชีเรียกรายงานตัวบรรจุฯ ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 19 ก.ย. 2562ประกาศแล้ว!! ผลสอบภาค ค ท้องถิ่น ปี2562 ดูรายชื่อขึ้นบัญชี และตรวจดูคะแนนสอบที่นี่

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสหมิ

usericon

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสหมิ
ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้วิจัย        อนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
ปีที่วิจัย     ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อ ประเมินบริบท ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรโรงเรียนสหมิตรวิทยา จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 59 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 118 คน รวม 193 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie&Morgan เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย การประเมินโครงการใช้รูปแบบ CIPP Model เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ คือ แบบสอบถามบริบท แบบสอบถามปัจจัยเบื้องต้น แบบสอบถามกระบวนการดำเนินงาน แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน และแบบสอบถามพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ค่า IOC ของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.867, 0.761,0.891,0.773,0.874 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    สรุปผลการประเมิน
    1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการเกิดจากปัญหา และความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ และข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
    2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ
    3.    ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม แก่ผู้ปกครอง/หน่วยงานอื่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ
    4.    ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
        4.1     ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555 โดยรวมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาคุณธรรมพื้นฐานรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและลักษณะพฤติกรรมคำว่า “ประหยัด” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและลักษณะพฤติกรรมคำว่า “มีน้ำใจ”
        4.2    ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555 โดยรวมนักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับดี และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาคุณธรรม จริยธรรมรายด้าน พบว่า แต่ละด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความกตัญญู และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความสะอาด และทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาทการกราบ การไหว้ และแสดงความเคารพต่าง ๆ ต่อบุคคลได้อย่างถูกต้อง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ชอบคุยหรือเล่นในห้องเรียน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ชอบคุยหรือเล่นในห้องเรียน เอารัดเอาเปรียบเพื่อนเวลาทำงาน พูดจาหยาบคาย กล่าวร้าย ติเตียน หรือข่มขู่คนอื่น ตามลำดับ

    

anantachai 22 ธ.ค. 2556 เวลา 09:19 น. 0 1,010
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^