LASTEST NEWS

06 เม.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้ - 28เมษายน 2563 06 เม.ย. 2563รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนา ว.21 ขอทำวิทยะฐานะได้ บางหลักสูตรได้เกียรติบัตรบัตรประกอบการพัฒนาตนเอง 06 เม.ย. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จัดหลักสูตรอบรม Online 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตร (ได้ทุกคน โหลดได้เองที่เว็บอบรม) 05 เม.ย. 2563โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ การประเมิน สื่อ นวัตกรรมฯ ในศตรวรรษที่ 21 05 เม.ย. 2563โรงเรียนไตรประชาวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องมีวุฒิครู สมัครบัดนี้ - 15เม.ย.2563 05 เม.ย. 2563สมศ.เดินหน้าประเมินรอบสี่ เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว! ย้ำ ลดภาระเอกสาร โดยสถานศึกษาไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารใดๆ 05 เม.ย. 2563รวมไว้แล้ว! คอร์สเรียน Online 43 หลักสูตร จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จบคอร์ส รับเกียรติบัตร แบบชัวร์ๆ 04 เม.ย. 2563โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 22 อัตรา และบุคลากรอีก 7 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-24 เมษายน 63 04 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!! ที่ ศธ 04009/ว1898 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 เม.ย. 2563โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอบครูอัตราจ้าง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-27 เมษายน 2563

แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ท้องถิ่น ข้อสอบเจ้าหน้าท

usericon

แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ท้องถิ่น ข้อสอบเจ้าหน้าท
แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ท้องถิ่น ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฟรี พร้อมเฉลย ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุด 9


23.ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ คือ

ก.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ข.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ค.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ง.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5เฉลย ข้อ ง. แนวคิดประเด็นยุทธศาสตร์ที่524.การวิเคราะห์องค์การในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมต้องกระทำทุกข้อยกเว้นข้อใด

ก.วิเคราะห์เป้าหมายองค์การ ข.วิเคราะห์บรรยากาศในองค์การ

ค.วิเคราะห์ปัญหาภายในองค์การ ง.วิเคราะห์ทรัพยากรบริหารเฉลย ข้อ ค.แนวคิดวิเคราะห์ปัญหาภายในองค์การ

แนวข้อสอบ ภาค ก อปท,แนวข้อสอบ อปท พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

25.ข้อใดเป็นความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานแบบความจำเป็นที่ไม่ปรากฏชัด

ก.มีอัตราการเข้าออก ข.มีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ค.มีการร้องทุกข์มาก ง.มีการขาดงานบ่อยเฉลย ข้อ ข.แนวคิดมีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่26.ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

ก.การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ข.การวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ

ค.การวิเคราะห์นโยบาย ง.การวิเคราะห์ปัญหาเฉลย ข้อ ข.แนวคิดการวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ27.ข้อใดมิใช่ประเภทของการประเมินผลการฝึกอบรม

ก.ปฏิกิริยา ข.การเรียนรู้

ค.ทัศนคติ ง.ผลลัพธ์เฉลย ข้อ ค.แนวคิด ทัศนคติ

28.อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องใด

ก. ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

ข.สันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกก.สันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

ค.สันติภาพ,ความมั่นคงองค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

ง.สันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

เฉลย ข้อ ง. แนวคิดสันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 7

แนวข้อสอบ ภาค ก อปท,แนวข้อสอบ อปท พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

29.ข้อใดเป็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่

ก.อำนาจอธิปไตย ดินแดน ประชากร รัฐบาล ข.อำนาจอธิปไตย ดินแดน ประชากร รัฐสภา

ค.ดินแดน ประชากร รัฐบาล รัฐสภา ง.ดินแดน ประชากร รัฐสภา อำนาจอธิปไตยเฉลย ข้อ ก.แนวคิด อำนาจอธิปไตย ดินแดน ประชากร รัฐบาล30.หลักเอกราชและอำนาจอธิปไตยทำให้รัฐมีสถานะอย่างไร

ก.สถานะเท่ากับองค์การระหว่างประเทศ ข.สถานะสูงสุด

ค.สถานะพหุอำนาจ ง.สถานะถดถอยเฉลย ข้อ ข.แนวคิดสถานะสูงสุด31.ข้อใดเป็นลักษณะของกระแสโลกปัจจุบันทางการเมือง

ก.การมีนโยบายการเมืองที่เป็นเอกเทศตัดขาดจากระบบโลก

ข.การที่ผู้นำประเทศยกย่องประชาชนในชาติ

ค.การที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นมาตรฐานโลกในการปกครอง

ง.การที่ระบอบเผด็จการเริ่มขยายตัวอีกครั้งเฉลย ข้อ ค.แนวคิด การที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นมาตรฐานโลกในการปกครอง32.ข้อใดคือตัวอย่างของสงครามสมัยใหม่

ก.สงคราม 30 ปี ข.สงครามครูเสด

ค.สงครามปุนิก ง.สงคราม 100 ปีเฉลย ข้อ ก.แนวคิดสงคราม 30 ปี33.สงครามร่วมสมัยปัจจุบันมีวิวัฒนาการสร้างอาวุธยุทโธกรณ์อะไร

ก.ปืนไฟและการสุนดินดำ ข.อาวุธเชื้อโรค

ค.ระเบิดมือและทุ่นระเบิด ง.ยานยนต์ทหารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลเฉลย ข้อ ง.แนวคิดยานยนต์ทหารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล34.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสงคราม

ก.สงครามก่อให้เกิดทั้งวีรบุรุษและทรราช ข.สงครามอาจทำให้รัฐยิ่งใหญ่หรือสูญสลาย

ค.สงครามทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นและลดลง ง.สงครามอาจทำให้รัฐมั่นคั่งหรือย่อยยับเฉลย ข้อ ค.แนวคิดสงครามทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นและลดลง35. ระบบเศรษฐกิจของยูโกสลาเวียมีลักษณะอย่างไร

ก. กึ่งสังคมนิยมกึ่งเสรีนิยม ข. กึ่งทุนนิยมกึ่งสังคมนิยม

ค. สังคมนิยมตามแบบของสหภาพโซเวียต ง. ทุนนิยมเต็มรูปเฉลย ข้อ ข.แนวคิดกึ่งทุนนิยมกึ่งสังคมนิยม36. ระบบใดต่อไปนี้ที่ช่วยส่งเสริมให้คนงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินการของหน่วยงานของตน

ก. ระบบผสมกึ่งสังคมนิยม ข. ระบบผู้นำร่วม

ค. ระบบการจัดการด้วยตนเอง ง. ระบบคณะตัวแทนเฉลย ข้อ ค.แนวคิด ระบบการจัดการด้วยตนเอง37. ข้อใดคือชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ของยูโกสลาเวีย

ก. อาณาสหพันธ์กรรมกรแห่งชาติยูโกสลาเวีย ข. สันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย

ค. พาร์ติซาน ง. พันธมิตรสังคมนิยมแห่งยูโกสลาเวียเฉลย ข้อ ข.แนวคิดสันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย38.อภิรัฐมนตรีสภา” ตั้งขึ้นในสมัยใดและด้วยเหตุผลใด

ก.รัชกาลที่ 5 ทรงต้องการสร้างกลุ่มคนหนุ่มเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มสยามเก่า

ข.รัชกาลที่ 5 ทรงต้องการที่ปรึกษาในการบริหารบ้านเมือง

ค.รัชกาลที่ 6 ทรงต้องการฝึกให้ขุนนางรุ่นใหม่รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ง.รัชกาลที่ 7 ทรงต้องการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบริหารราชการ

เฉลย ข้อ ง.แนวคิด อภิรัฐมนตรีสภา ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนื่องจากตอนที่พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติ พระองค์ยังไม่ชำนาญในราชการบ้านเมืองจึงตั้งที่ปรึกษาส่วนพระองค์ ประกอบด้วยเจ้านายอาวุโส 5 พระองค์ มาช่วยในการปรึกษาราชการบ้านเมือง เทียบได้กับคณะองคมนตรีในปัจจุบัน39.องค์การสหประชาชาติได้ผ่อนคลายการลงโทษอิรักจากการเป็นผู้ก่อสงครามอ่าวเปอร์เซียอย่างไร

ก.อนุญาตให้นานาชาติเข้าไปลงทุนในอิรักได้อีกครั้ง

ข.ยุติการควบคุม การตรวจสอบ การผลิตและสะสมอาวุธของอิรัก

ค.อนุญาตให้อิรักขายน้ำมันจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออาหารและเวชภัณฑ์

ง.คืนอำนาจอธิปไตยให้แก่อิรักในเขตภาคเหนือและภาคใต้ที่เคยห้ามเครื่องบินอิรักบินผ่านเฉลย ข้อ ค.แนวคิดองค์การสหประชาชาติได้ผ่อนคลายการลงโทษอิรักจากการเป็นผู้ก่อสงครามในอ่าวเปอร์เซีย โดยการอนุญาตให้อิรักขายน้ำมันจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้ออาหารและเวชภัณฑ์153.การรัฐประหารของคณะ คมช. ก่อให้เกิดผลอย่างใด

ก.กระแสของการปกครองแบบธรรมาธิปไตยเกิดขึ้น

ข.นำไปสู่การปกครองแบบประชาธิไตยที่แท้จริง

ค.นำไปสู่แนวคิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ

ง.การเมืองไทยต้องวกกลับสู่ระบอบเผด็จการทหารอีกวาระหนึ่ง


เฉลย ข้อ ง.แนวคิด การเมืองไทยต้องวกกลับสู่ระบอบเผด็จการทหารอีกวาระหนึ่ง
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ติว ข้อสอบ ภาค ข ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)
ข้อความhttp://www.sheetram.com/jobs-b-a-10173-แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น-ภาค-ข-ท้องถิ่น-ปี-56-57.html


sheetram1 15 ธ.ค. 2556 เวลา 19:27 น. 0 3,446
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^