LASTEST NEWS

08 ส.ค. 2563สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สมัคร 17-23 ส.ค.2563 08 ส.ค. 2563ด่วนมาก! ที่ ศธ 04009/ว 4264, 4265 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูฯ ปี 2563 08 ส.ค. 2563เร่ง "สมศ."ตั้งประธานบอร์ดคนใหม่  สะสางภารกิจทั้งเก่าและใหม่ 08 ส.ค. 2563สพป.ตาก เขต 2 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 5 อัตรา สมัคร 11-18 สิงหาคม 2563 08 ส.ค. 2563กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 08 ส.ค. 2563ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-16 สิงหาคม 2563 08 ส.ค. 2563สพป.นครราชสีมา เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการครู 24 อัตรา สมัคร 17 – 21 สิงหาคม 2563 07 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 07 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 07 ส.ค. 2563กศจ.อุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563

แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ท้องถิ่น ข้อสอบเจ้าหน้าท

usericon

แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ท้องถิ่น ข้อสอบเจ้าหน้าท
แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ท้องถิ่น ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฟรี พร้อมเฉลย ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุด 9


23.ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ คือ

ก.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ข.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ค.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ง.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5เฉลย ข้อ ง. แนวคิดประเด็นยุทธศาสตร์ที่524.การวิเคราะห์องค์การในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมต้องกระทำทุกข้อยกเว้นข้อใด

ก.วิเคราะห์เป้าหมายองค์การ ข.วิเคราะห์บรรยากาศในองค์การ

ค.วิเคราะห์ปัญหาภายในองค์การ ง.วิเคราะห์ทรัพยากรบริหารเฉลย ข้อ ค.แนวคิดวิเคราะห์ปัญหาภายในองค์การ

แนวข้อสอบ ภาค ก อปท,แนวข้อสอบ อปท พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

25.ข้อใดเป็นความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานแบบความจำเป็นที่ไม่ปรากฏชัด

ก.มีอัตราการเข้าออก ข.มีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ค.มีการร้องทุกข์มาก ง.มีการขาดงานบ่อยเฉลย ข้อ ข.แนวคิดมีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่26.ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

ก.การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ข.การวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ

ค.การวิเคราะห์นโยบาย ง.การวิเคราะห์ปัญหาเฉลย ข้อ ข.แนวคิดการวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ27.ข้อใดมิใช่ประเภทของการประเมินผลการฝึกอบรม

ก.ปฏิกิริยา ข.การเรียนรู้

ค.ทัศนคติ ง.ผลลัพธ์เฉลย ข้อ ค.แนวคิด ทัศนคติ

28.อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องใด

ก. ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

ข.สันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกก.สันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

ค.สันติภาพ,ความมั่นคงองค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

ง.สันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

เฉลย ข้อ ง. แนวคิดสันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 7

แนวข้อสอบ ภาค ก อปท,แนวข้อสอบ อปท พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

29.ข้อใดเป็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่

ก.อำนาจอธิปไตย ดินแดน ประชากร รัฐบาล ข.อำนาจอธิปไตย ดินแดน ประชากร รัฐสภา

ค.ดินแดน ประชากร รัฐบาล รัฐสภา ง.ดินแดน ประชากร รัฐสภา อำนาจอธิปไตยเฉลย ข้อ ก.แนวคิด อำนาจอธิปไตย ดินแดน ประชากร รัฐบาล30.หลักเอกราชและอำนาจอธิปไตยทำให้รัฐมีสถานะอย่างไร

ก.สถานะเท่ากับองค์การระหว่างประเทศ ข.สถานะสูงสุด

ค.สถานะพหุอำนาจ ง.สถานะถดถอยเฉลย ข้อ ข.แนวคิดสถานะสูงสุด31.ข้อใดเป็นลักษณะของกระแสโลกปัจจุบันทางการเมือง

ก.การมีนโยบายการเมืองที่เป็นเอกเทศตัดขาดจากระบบโลก

ข.การที่ผู้นำประเทศยกย่องประชาชนในชาติ

ค.การที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นมาตรฐานโลกในการปกครอง

ง.การที่ระบอบเผด็จการเริ่มขยายตัวอีกครั้งเฉลย ข้อ ค.แนวคิด การที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นมาตรฐานโลกในการปกครอง32.ข้อใดคือตัวอย่างของสงครามสมัยใหม่

ก.สงคราม 30 ปี ข.สงครามครูเสด

ค.สงครามปุนิก ง.สงคราม 100 ปีเฉลย ข้อ ก.แนวคิดสงคราม 30 ปี33.สงครามร่วมสมัยปัจจุบันมีวิวัฒนาการสร้างอาวุธยุทโธกรณ์อะไร

ก.ปืนไฟและการสุนดินดำ ข.อาวุธเชื้อโรค

ค.ระเบิดมือและทุ่นระเบิด ง.ยานยนต์ทหารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลเฉลย ข้อ ง.แนวคิดยานยนต์ทหารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล34.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสงคราม

ก.สงครามก่อให้เกิดทั้งวีรบุรุษและทรราช ข.สงครามอาจทำให้รัฐยิ่งใหญ่หรือสูญสลาย

ค.สงครามทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นและลดลง ง.สงครามอาจทำให้รัฐมั่นคั่งหรือย่อยยับเฉลย ข้อ ค.แนวคิดสงครามทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นและลดลง35. ระบบเศรษฐกิจของยูโกสลาเวียมีลักษณะอย่างไร

ก. กึ่งสังคมนิยมกึ่งเสรีนิยม ข. กึ่งทุนนิยมกึ่งสังคมนิยม

ค. สังคมนิยมตามแบบของสหภาพโซเวียต ง. ทุนนิยมเต็มรูปเฉลย ข้อ ข.แนวคิดกึ่งทุนนิยมกึ่งสังคมนิยม36. ระบบใดต่อไปนี้ที่ช่วยส่งเสริมให้คนงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินการของหน่วยงานของตน

ก. ระบบผสมกึ่งสังคมนิยม ข. ระบบผู้นำร่วม

ค. ระบบการจัดการด้วยตนเอง ง. ระบบคณะตัวแทนเฉลย ข้อ ค.แนวคิด ระบบการจัดการด้วยตนเอง37. ข้อใดคือชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ของยูโกสลาเวีย

ก. อาณาสหพันธ์กรรมกรแห่งชาติยูโกสลาเวีย ข. สันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย

ค. พาร์ติซาน ง. พันธมิตรสังคมนิยมแห่งยูโกสลาเวียเฉลย ข้อ ข.แนวคิดสันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย38.อภิรัฐมนตรีสภา” ตั้งขึ้นในสมัยใดและด้วยเหตุผลใด

ก.รัชกาลที่ 5 ทรงต้องการสร้างกลุ่มคนหนุ่มเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มสยามเก่า

ข.รัชกาลที่ 5 ทรงต้องการที่ปรึกษาในการบริหารบ้านเมือง

ค.รัชกาลที่ 6 ทรงต้องการฝึกให้ขุนนางรุ่นใหม่รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ง.รัชกาลที่ 7 ทรงต้องการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบริหารราชการ

เฉลย ข้อ ง.แนวคิด อภิรัฐมนตรีสภา ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนื่องจากตอนที่พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติ พระองค์ยังไม่ชำนาญในราชการบ้านเมืองจึงตั้งที่ปรึกษาส่วนพระองค์ ประกอบด้วยเจ้านายอาวุโส 5 พระองค์ มาช่วยในการปรึกษาราชการบ้านเมือง เทียบได้กับคณะองคมนตรีในปัจจุบัน39.องค์การสหประชาชาติได้ผ่อนคลายการลงโทษอิรักจากการเป็นผู้ก่อสงครามอ่าวเปอร์เซียอย่างไร

ก.อนุญาตให้นานาชาติเข้าไปลงทุนในอิรักได้อีกครั้ง

ข.ยุติการควบคุม การตรวจสอบ การผลิตและสะสมอาวุธของอิรัก

ค.อนุญาตให้อิรักขายน้ำมันจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออาหารและเวชภัณฑ์

ง.คืนอำนาจอธิปไตยให้แก่อิรักในเขตภาคเหนือและภาคใต้ที่เคยห้ามเครื่องบินอิรักบินผ่านเฉลย ข้อ ค.แนวคิดองค์การสหประชาชาติได้ผ่อนคลายการลงโทษอิรักจากการเป็นผู้ก่อสงครามในอ่าวเปอร์เซีย โดยการอนุญาตให้อิรักขายน้ำมันจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้ออาหารและเวชภัณฑ์153.การรัฐประหารของคณะ คมช. ก่อให้เกิดผลอย่างใด

ก.กระแสของการปกครองแบบธรรมาธิปไตยเกิดขึ้น

ข.นำไปสู่การปกครองแบบประชาธิไตยที่แท้จริง

ค.นำไปสู่แนวคิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ

ง.การเมืองไทยต้องวกกลับสู่ระบอบเผด็จการทหารอีกวาระหนึ่ง


เฉลย ข้อ ง.แนวคิด การเมืองไทยต้องวกกลับสู่ระบอบเผด็จการทหารอีกวาระหนึ่ง
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ติว ข้อสอบ ภาค ข ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)
ข้อความhttp://www.sheetram.com/jobs-b-a-10173-แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น-ภาค-ข-ท้องถิ่น-ปี-56-57.html


sheetram1 15 ธ.ค. 2556 เวลา 19:27 น. 0 3,487
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^