เชิดศักดิ์ ศรีบุญสม. 2555. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

เชิดศักดิ์ ศรีบุญสม. 2555. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร

usericon

เชิดศักดิ์  ศรีบุญสม. 2555. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร
ชื่อเรื่อง      ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
ผู้ศึกษา         เชิดศักดิ์ ศรีบุญสม
ปี         2555
หน่วยงาน โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

บทคัดย่อ

    ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ     (1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร    
        ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร อำเภอเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ปีการศึกษา 2555 ที่เลือกกิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา จำนวน 70 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร อำเภอเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จำนวน 27 คน ที่เลือกกิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม มีค่าความเที่ยงตรง ระหว่าง .80 –1.00 (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุด การเรียนรู้ จำนวน 15 แผน มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง .80 –1.00 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง กฎจราจร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก ระหว่าง 0.53 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.26 – 0.77 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.80– 1.00
    วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน โดยใช้สถิติ t (T – Test Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า
    1. ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร มีประสิทธิภาพ 82.57/83.20 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
    2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร มีค่าเท่ากับ 0.6841 โดยที่นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ .6841
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
    4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมศรี พิทยาคาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
atitparapang 08 ธ.ค. 2556 เวลา 15:07 น. 0 345
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^