LASTEST NEWS

23 ก.ค. 2562สพป.มหาสารคาม เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา สมัคร5-11ส.ค.62 23 ก.ค. 2562สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา สมัคร 5 – 9 สิงหาคม 2562 23 ก.ค. 2562"คุณหญิงกัลยา"ฟิตจัดเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 เดินหน้าภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 23 ก.ค. 2562สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ 22 ก.ค. 2562สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ พ.ศ.2562 22 ก.ค. 2562ประกาศแล้ว! เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ก.ค.เป็นต้นไป 22 ก.ค. 2562[ รวมลิงก์ ] สรุปยอดสถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 22 ก.ค. 2562โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 6,500.- บาท สมัคร 18-24ก.ค.2562 22 ก.ค. 2562โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 22-26 ก.ค.2562 22 ก.ค. 2562สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 60 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ

usericon

รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ผู้รายงาน นางสุไหวน๊ะ ชูเพชร การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๓) เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ๑) แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ๒) แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๓) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ๕) แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยการหาค่าความเที่ยงตรง(Validity)ของเนื้อหารูปแบบภาษาใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร เบรนแนน (Brennan)หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับโดยใช้วิธีของ KR-๒๐ พบว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๗๖ และได้มีการวิเคราะห์ เจตคติของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (µ= ๒.๗๖) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = ๐.๔๒ และค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเท่ากับ ๘๘.๒ / ๘๙

ผลจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พบว่า
๑. แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ มีทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
๓. เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ควรจะใช้วิธีการ ที่หลากหลาย เช่นการสัมภาษณ์ หรือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น หรือเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป


บรรณานุกรม
ถนอมเพ็ญ ชูบัว. (๒๕๕๔). “การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วย
วิธีการสอนแบบบบูรณาการของเมอร์ด๊อค (MIA)” ใน วารสารวิชาการ. (ตุลาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๔)
บุญชม ศรีสะอาด . (๒๕๔๕ ข). การวิจัยเบื้องต้น . พิมพ์ครั้งที่ ๗. แก้ไขเพิ่มเติม กรุงเทพฯ : สุวิริยสาส์น.
เผชิญ กิจระการ . (๒๕๔๔ ). “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (E1 / E2)., ” วารสารวัดผลประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ๗ : ๔๔-๘๒.วิสาข์ จัติวัตร์. (๒๕๔๓). การสอนภาษาอังกฤษ . (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ .
พูลทรัพย์ นาคนาคา. (๒๕๔๔). การวิจัยทางการศึกษา . กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
พรรณศรี ปทุมศิริ. (๒๕๔๑). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้เทคนิคการสอนที่เน้นสื่อใน
ชีวิตประจำวัน .ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภักษร หรุ่นเลิศ . ( ๒๕๔๗). การเปรียบเทียบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
โครงสร้างเรื่องเล่ากับการสอนโดยวิธีการแปลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ .
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วีรชาติ ชัยเนตร. (๒๕๔๑). การสร้างบทเรียนเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทาน
พื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ . มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.    
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ . ( ๒๕๕๕) . รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๕๕.
สงขลา : โรงเรียนบ้านคูนายสังข์.
สายสุนีย์ จันทร์พงษ์. (๒๕๕๔). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการ
อ่านของนักเรียน . สืบค้นเมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖, จาก Swis.act.ac.th./html-
edulact/temp-emp-research/664.pdf.
สุนีย์ สันหมัด. (๒๕๕๑). ปัญหาด้านการอ่าน . สืบค้นเมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖, จาก
www.gotoknow.org/posts/๓๒๘๕๔๑.ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^