LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2563โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 14 อัตรา สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563กศจ.ขอนแก่น ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563กศจ.พะเยา อนุมัติย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แล้ว 30 ก.ย. 2563โรงเรียนจิตพิมล รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ / เคมี / พลศึกษา สมัคด้วยตนเองหรือเมล์ 29 ก.ย. 2563โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท  29 ก.ย. 2563โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 29 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ

usericon

เรื่อง                รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน
ผู้ศึกษา     นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา
สถานศึกษา            โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ปีที่ศึกษา                2556
บทคัดย่อ

    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้เรียน
เกิดความตระหนักภาคภูมิใจ หวงแหนและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ผู้ศึกษาจึงได้ประดิษฐ์ท่ารำ และสร้างชุดฝึกทักษะเรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน เพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูนก่อนเรียนกับหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ ชุดฝึกทักษะ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Sample) ผลปรากฏดังนี้
    1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (86.05/85.42) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80)
    2. ดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7648
    3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน พบว่าคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
    โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน
ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน สมควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป
kroonongnoi 17 พ.ย. 2556 เวลา 18:14 น. 0 709
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^