LASTEST NEWS

26 ก.พ. 2563สพม.36 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว แล้ว!! 26 ก.พ. 2563ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้าน 26 ก.พ. 2563เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ.และ กศน.รวม 1,843 อัตรา 26 ก.พ. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.พิษณุโลก จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 28 กุมภาพันธ์ 2563 26 ก.พ. 2563ข่าวดี ! กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.นครสวรรค์ 6 อัตรา- รายงานตัว 9 มี.ค.2563 นี้ 26 ก.พ. 2563สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 26 ก.พ. 2563ไม่ต้องผ่านภาค ก 111 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 - 26 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 2563กทม.สั่งปิด437รร. ช่วง26-28กุมภาพันธ์ ฝุ่นพิษพุ่งทั่วพื้นที่ 26 ก.พ. 2563สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สรุปสถิติยอดผู้สมัครพนักงานราชการ วันแรก 232 อัตรา 25 ก.พ. 2563ข่าวดี! กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 13 จำนวน 20 อัตรา - รายงานตัว 2 มีนาคม 2563

การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเร

usericon

ชื่อนวัตกรรม    การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านดุหุน
ชื่อจัดทำ    นางอมราพร ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุน
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา 2555-2556

บทสรุป

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้ได้มาตรฐานตามระดับชั้นเรียน
    2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการมีนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนตามความสามารถพื้นฐานของนักเรียน
    3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
    4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

การดำเนินการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
    1) กิจกรรมภาษาไทยวันนี้ ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มอบหมายนักเรียนค้นหาคำศัพท์ในบทเรียนแต่ละชั้นของตนเองเมื่อได้คำศัพท์แล้วนักเรียนค้นหาคำอ่านและความหมายของคำในบทเรียนแล้วนำมาแต่งประโยคโดยศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานหรือหนังสือจากห้องสมุดซึ่งครูจะมอบหมายให้วันละ 1 คน คนละ 1 คำ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยส่งให้ครูตรวจความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนมานำเสนอ หน้าเสาธง จากนั้นให้นักเรียนเขียนในกระดานที่เตรียมไว้และให้นักเรียนจดบันทึกคำเหล่านั้นลงในสมุดภาษาไทยวันละคำทุกวัน ส่งให้ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตรวจทุกสัปดาห์และครูรายงานให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง


    2) กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำชั้นมอบหมายให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือจากห้องสมุดหรือจากแหล่งเรียนรู้อื่น เช่น มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุด ตะกร้าหนังสือ หรือหนังสือพิมพ์ ตามที่นักเรียนสนใจ จากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แล้วนำไปส่งให้ครูประจำชั้นตรวจผลงานทุกสัปดาห์
    3) กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำชั้นมอบหมายให้นักเรียนเลือกหนังสือเล่มโปรดที่นักเรียนอยากอ่านในช่วงวันปิดภาคเรียนโดยให้นักเรียนยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านพร้อมกับบันทึกการอ่านและต้องนำหนังสือมาส่งในวันแรกของการเปิดภาคเรียนแล้วนำบันทึกการอ่านไปส่งให้ครูประจำชั้นตรวจผลงาน                
4) กิจกรรมมอบหนังสือให้ลูกรัก ดำเนินการดังนี้
     ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนจัดหาหนังสืออ่านนอกเวลาคนละ 1 เล่ม ให้นักเรียนอ่านนอกเวลาและใช้อ่านในกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน
    5) กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำชั้นมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าอ่านหนังสือจากห้องสมุดหรือจากแหล่งเรียนรู้อื่น เช่น มุมหนังสือในห้องเรียน ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต หรือสื่อที่ครูจัดให้เพื่อนำมาบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน เลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นอ่านให้เพื่อนฟังทุกวันจันทร์-วันศุกร์วันละ 30 นาที ครูคอยแนะนำให้คำปรึกษา ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนมีการประกวดหนูน้อย นักอ่าน เพื่อมอบรางวัลหนูน้อยนักอ่านประจำเดือน ครูผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
    6) กิจกรรมคาราวานรักการอ่าน ดำเนินการดังนี้
     ครูผู้รับผิดชอบขอความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาร่วมจัดกิจกรรม ครูประจำชั้นมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าอ่านหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ เพื่อนำมาบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน ครูผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
     กิจกรรมสำหรับการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนประกอบด้วย
    1) กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ดำเนินการดังนี้    
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอบหมายนักเรียนได้อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจจากอ่านหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ เพื่อนำมาเขียนเรียงความเป็นหนังสือเล่มเล็กตามความสนใจของนักเรียน ครูให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ครูรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง
    2) กิจกรรมเขียนตามคำบอก ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้นักเรียนฝึกเขียนตามคำบอกวันละ 5 คำ ทุกวัน โดยเริ่มจากคำที่ง่ายไปหายาก คำที่นักเรียนเขียนผิดให้นักเรียนคัดใหม่ให้ถูกต้องและต้องอ่านให้ครูฟังทุกครั้ง ครูรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง
    3) กิจกรรมค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกำหนดคำศัพท์ที่มีความหมายหรือต้องมีการแปล ให้นักเรียนทำการค้นคว้าจากพจนานุกรมทุกวัน วันละ 5 คำ จดบันทึกในสมุดนำมาอ่านให้ครูฟังทั้งคำศัพท์และความหมาย ครูตรวจผลงานนักเรียนและรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง
    4) กิจกรรมคัดลายมือ ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนการคัดลายมือที่ถูกต้องตามหลักการเขียน ให้นักเรียนประมาณ 4-5 บรรทัด จนสามารถคัดลายมือ เขียนคำและประโยคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ครูตรวจผลงานนักเรียนและรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง
    5) กิจกรรมดาวนักเขียน ดำเนินการดังนี้
     ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมชี้แจงครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อแข่งขันทักษะทางการเขียนของนักเรียน เกี่ยวกับการทำหนังสือเล่มเล็ก การเขียนตามคำบอก การค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม กิจกรรมคัดลายมือ คัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานเด่นที่สุดในแต่ละกิจกรรม มอบเกียรติบัตรของของรางวัลในวันภาษาไทย
ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมไปใช้
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้มาตรฐานตามระดับการเรียนรู้        
    2. ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน ตามความสามารถของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาได้มาตรฐานตามระดับการเรียนรู้
    3. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก
    4. โรงเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน ได้มาตรฐานตามระดับการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะในการนำผลการดำเนินงานไปใช้
1.    ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำให้ความรู้ตลอดจนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคล มีความยุติธรรม มีความเป็นกลางเป็นที่ยอมรับตลอดการดำเนินโครงการ
2.    ควรมีการนิเทศ ติดตาม กำกับดูแล ช่วยเหลือและการประเมินผล เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการทั้งเป็นกลุ่มบริหารหัวหน้ากลุ่มสาระและเป็นรายบุคคล แบบกัลยาณมิตรโดยเน้นการมีส่วนร่วม
3.    ครูควรจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชนได้แก่พฤติกรรมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า การใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เสียสละเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้น ควรตระหนักและให้ความสนใจและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
4.    การส่งเสริม โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขยายผลไปสู่ผู้ปกครองเป็นครอบครัวรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน

kampon 13 พ.ย. 2556 เวลา 11:06 น. 0 699
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^