รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึ
LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู 14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น

รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึ

usericon

รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึ
ชื่อ        รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ผู้ศึกษา    นางศุลีพร ชนะโชติ    
ปีที่ศึกษา    ๒๕๕๖
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ศึกษาค่าพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน และศึกษา ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๔๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑)ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๔ ชุด ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) แบบปรนัย ๓ ตัวเลือก จำนวน ๒๐ ข้อ ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอน ๑ ฉบับ จำนวน ๑๐ ข้อ
ผลการศึกษาพบว่า
    ๑. ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพของชุดการสอนมีค่าเท่ากับ ๘๑.๒๘/๘๐.๓๕ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้
๒. ค่าพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีค่าพัฒนาเท่ากับ ๓.๓๐    
๓. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
suleepron 10 พ.ย. 2556 เวลา 21:46 น. 0 414
usericon

รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึ
[blockquote] อ้างถึง รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา[hr]ชื่อ        รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ผู้ศึกษา    นางศุลีพร ชนะโชติ    
ปีที่ศึกษา    ๒๕๕๖
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ศึกษาค่าพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน และศึกษา ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๔๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑)ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๔ ชุด ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) แบบปรนัย ๓ ตัวเลือก จำนวน ๒๐ ข้อ ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอน ๑ ฉบับ จำนวน ๑๐ ข้อ
ผลการศึกษาพบว่า
    ๑. ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพของชุดการสอนมีค่าเท่ากับ ๘๒.๗๑/๘๒.๓๓ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้
๒. ค่าพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีค่าพัฒนาเท่ากับ ๒๒.๐๙    
๓. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
[/blockquote]
ความคิดเห็นที่ #1 suleepron 31 ก.ค. 2557 เวลา 22:21 น. 171.101.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^