รายงานผลการพัฒนาคู่มือท้กษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติ
LASTEST NEWS

17 ส.ค. 2561ก.ค.ศ.ถกวางแผนสอบครูภาค ก 17 ส.ค. 2561กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 24ส.ค.-13ก.ย.2561 17 ส.ค. 2561กรมพลศึกษา เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา สมัคร 27 ส.ค. - 7ก.ย.2561 17 ส.ค. 2561มาแล้ว! เงินตกเบิกวิทยฐานะครู ประจำปีพ.ศ.2561 17 ส.ค. 2561เดินหน้าแก้ปัญหางานธุรการครบวงจร 17 ส.ค. 2561ไม่เว้นคนท้อง!สอบบรรจุ"ครู"ต้องสวม"เสื้อยืดสีขาว"เท่านั้น 17 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด โครงการผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (แจ้งครู ICT เข้าทำแบบทดสอบ) 16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม

รายงานผลการพัฒนาคู่มือท้กษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติ

usericon

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง        การศึกษาผลการเรียนรู้ การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา        นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์
ปีการศึกษา 2558
การศึกษาผลการเรียนรู้ การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2558
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558จำนวน 13คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2558จำนวน 15แผน 2)คู่มือการจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2558จำนวน 15ชุด3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2558เป็นแบบสนทนาถาม-ตอบ3 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 10ข้อ จำนวน 30ข้อ4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2558จำนวน 15ข้อ
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละทดสอบสมมุตติฐานโดยใช้สถิติ(t-testfor Dependent Samples) และการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการเรียน    
    ผลการศึกษาพบว่า
    1.    คู่มือการจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2558มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.71/80.26ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 70/70
    2.     ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2558มีค่าเท่ากับ 0.5361หมายความว่า นักเรียนมีความรู้และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 53.61
    3.    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2558มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.23ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 24.08ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.10 ดังนั้นนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.85
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4.     การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2558 ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11
ekaluk111 26 เม.ย. 2559 เวลา 18:03 น. 0 96
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^