LASTEST NEWS

28 พ.ย. 2563สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 สมัคร 3-17 ธ.ค.63 สอบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 ก.พ.64 27 พ.ย. 2563สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม เพิ่มเติม 27 พ.ย. 2563"ณัฏฐพล"ลั่นไม่ยอมแน่ ห้ามเด็กแต่งชุดไปรเวทมาเรียน 27 พ.ย. 2563ก.ค.ศ. กำหนดโรงเรียนขนาดเล็กให้เรียกบรรจุแค่ เอกประถมศึกษา เอกภาษาไทย เอกคณิตศาสตร์ เอกปฐมวัย เอกอังกฤษ 27 พ.ย. 2563กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานกองทุน 83 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 27 พ.ย. 2563ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครพนักงาน ล็อตใหญ่ 400 อัตรา ประจำสาขา และสำนักงานจังหวัด สมัครบัดนี้-8 ธ.ค.63 27 พ.ย. 2563คอร์สอบรมออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!  อบรมจบพร้อมรับใบประกาศนียบัตร 27 พ.ย. 2563ครูหนี้เยอะต้นเหตุ "ฟุ่มเฟือย- ฟุ้งเฟ้อ" 26 พ.ย. 2563ก.ค.ศ.เห็นชอบ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัญชีครูผู้ช่วย 26 พ.ย. 2563ตัด “ครูใหญ่” พ้นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา

usericon

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการหารชวนหรรษา
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางเสาร์วนี อ่อนคำ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมะสัง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ปีที่พิมพ์         2556
บทคัดย่อ
    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 18 คน ซึ่งได้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นชั้นที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอน
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย
        1.1 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 การนับลดและการหาร
        1.2 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 2 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก
        1.3 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 3 การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก
        1.4 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 4 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก
        1.5 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหาการหาร
    2. แบบทดสอบ ประกอบด้วย
2.1     แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบฝึกเสริมทักษะละ 1 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ รวม 5 ฉบับ
        2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ
    3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ
    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t - test) ผลการศึกษาพบว่า
            1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 79.48 / 78.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75 / 75
            2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหารชวนหรรษาชั้นประถมศึกษาปีที่3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 24.50 และก่อนเรียนเท่ากับ 12.83
            3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เมื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก


saowanee123 22 ต.ค. 2556 เวลา 17:31 น. 0 1,432
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^