LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2564โรงเรียนจิตพิมล (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 26 ม.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้ราชการ ม.ค.-มี.ค.64 25 ม.ค. 2564สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรผ่านการรับรอง  นับชั่วโมง ว21 ทำวิทยฐานะได้  25 ม.ค. 2564สรุป (ร่าง) เกณฑ์วิทยฐานะครู ปรับใหม่ ล่าสุดที่เห็นชอบโดย ก.ค.ศ. 25 ม.ค. 2564วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ประกาศใช้ 1 พ.ค.64 เข้มคงวิทยฐานะ 4 ปี ลดประเมินเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 25 ม.ค. 2564แนะนำคุณครูครับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บชั่วโมง ว21 จำนวน 20 ชั่วโมง คุรุพัฒนารับรองแล้ว! 24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน 24 ม.ค. 2564สพฐ. จัดทำรูปแบบการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานที่จะลดภาระงานครูทั้งระบบ 24 ม.ค. 2564สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 25 ม.ค.-5 ก.ค.2564 24 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564

แนวข้อสอบ ก.พ. 2559

usericon


แนวข้อสอบ ก.พ. 2559
สมัครสอบ ก.พ. 2559 เปิดสอบ กพ แล้ว!!!
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2559

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

หมายเหตุ : จำนวนที่นั่งสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก

-------------------------------------------------

เปิดสอบภาค ก. พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2559 รับสมัคร 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2559

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ
1. ถาม : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสอบกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ คืออะไร
ตอบ : เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. เท่านั้นซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ภาค ก. พิเศษ”

2. ถาม : การสอบภาค ก. พิเศษ จะจัดขึ้นกับทุกส่วนราชการหรือไม่
ตอบ : จัดสอบเฉพาะบางส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบภาค ข. และ ค. จากผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. และเมื่อสอบผ่านภาค ข. แล้ว จะส่งชื่อ-สกุล ให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบภาค ก. ตามปฏิทินที่กำหนด

3. ถาม : ใน 1 ปี จะมีการเปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ กี่ครั้ง
ตอบ : ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. กำหนดปฏิทินการเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
- ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2558
- ผู้มีสิทธิกรอกใบสมัครภาค ก. พิเศษ วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558
- สอบภาค ก. พิเศษ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 2
- ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- ผู้มีสิทธิกรอกใบสมัครภาค ก. พิเศษ วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2559
- สอบภาค ก. พิเศษ วันที่ 24 เมษายน 2559

4. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษ ผ่านแล้ว จะสามารถนำหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ไปใช้สมัครสอบกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
ตอบ : สามารถนำไปใช้ได้เพราะเป็นการสอบที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. และใช้หลักสูตรการสอบเดียวกัน

5. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษแล้ว ผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จะมีการเปิดสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่
ตอบ : สำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีกในการสอบภาค ก. พิเศษ แต่ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานการรับรองผลภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด ในวันสอบข้อเขียนภาค ก. พิเศษ

6. ถาม : หลักฐานภาษาอังกฤษอื่น ๆ มีอะไรบ้าง
ตอบ : หลักฐานรับรองผลที่ยังไม่หมดอายุจากการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ

7. ถาม : จะทราบได้อย่างไรว่าส่วนราชการไหนกำลังเปิดรับสมัครสอบอยู่บ้าง
ตอบ : ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ” หรือติดตามข่าวงานราชการได้ที่ www.ประกาศผลสอบ.com/all-cate-prd.php?cate_id=3
*** อธิบายเพิ่มเติม
ภาค ก. คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข. คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ภาค ค. คือ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ส่วนราชการ คือ หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
*** อธิบายเพิ่มเติม
1. ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาค ข. ภาค ค. หรือสอบผ่านทั้งภาค ข. และภาค ค. ของส่วนราชการที่เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเสียก่อน จึงจะมีสิทธิสอบภาค ก. ของ ก.พ.
2. ผู้สมัครสอบจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาตรงตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครฯ (หากไม่ตรงถึงแม้สอบผ่านทุกภาคก็ไม่ได้บรรจุแต่งตั้งเพราะขาดคุณสมบัติ)

การดำเนินการ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการแล้วจึงจะให้เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบดังกล่าวเท่านั้นมาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ต่อไป โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
*** อธิบายเพิ่มเติม
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบภาค ก.สำหรับผู้สอบผ่านภาค ข. ภาค ค. หรือภาค ข. และภาค ค. ของส่วนราชการ จึงจะให้ผู้สอบผ่านดังกล่าวเท่านั้น สอบในภาค ก. โดยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบลักษณะนี้ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กำหนด (ส่วนราชการนั้นๆจะส่งข้อมูลผู้สอบผ่านภาค ข. ภาค ค. หรือภาค ข. และภาค ค. ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2559" ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก
แนวข้อสอบ ก.พ. 2559
-ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป__ภาค_ก new
-ข้อสอบเก่า_กพ_2554__(จากสนามสอบจริง)new
-ข้อสอบวัดความคิดรวบยอด
-แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ
-แนวข้อสอบ Conversation
-แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ
-แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
-แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล
-แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบภาค ก กพ 53 ความรู้ความสามารถทั่วไป
-แนวข้อสอบภาษาไทย
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด

รวมที่สุดของแนวข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ในราคาเพียง 389 บาท เป็นเล่ม 679 รวมค่าส่ง ems

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร : 088-5616413
ID line : om1550
e-mail : tomtam.chok27@gmail.com

โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ชื่อบัญชี นายทรรศ วิเชียร
1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 476-0-42385-0
2. ธนารคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 006-1-96581-5
3. ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-222649-9
4. ธนาคารไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 406-702048-5

!!!ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน

สนใจแนวข้อสอบอื่นๆ
http://natsheet.blogspot.com/
tomtam.chok27 19 มี.ค. 2559 เวลา 13:06 น. 3 327
usericon

fbhuj
ความคิดเห็นที่ #1 tomtam.chok27 20 มี.ค. 2559 เวลา 09:32 น. 183.88.xxx.xx
usericon

thyjjumj
ความคิดเห็นที่ #2 tomtam.chok27 21 มี.ค. 2559 เวลา 22:42 น. 183.88.xxx.xx
usericon

ghhj
ความคิดเห็นที่ #3 tomtam.chok27 13 เม.ย. 2559 เวลา 17:43 น. 110.171.xxx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^