การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา สาระที่ 1 เรื่อง การเจร
LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู 14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา สาระที่ 1 เรื่อง การเจร

usericon

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา  สาระที่ 1 เรื่อง  การเจร
ชื่อเรื่อง                การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา สาระที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้ศึกษา    นางสาวพรรณี หนูพันธ์
ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ
โรงเรียน     โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ปีที่พิมพ์     2556

บทคัดย่อ

    งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา สาระที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา สาระที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ(3) เพื่อ สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในเครือข่ายศรีมัสยา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 2555 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมดจำนวน 268 คน โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมาย 1 เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 3 คน กลุ่มตัวอย่าง เป้าหมาย 2 เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านไอร์แยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 9 คน กลุ่มตัวอย่าง เป้าหมาย 3 เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านปาหนัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 35 คน กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 4 เพื่อการใช้ครั้งที่ 4 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ศึกษามี 3 รายการ คือ (1) เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา สาระที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จำนวน 12 เล่ม และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 12 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ (3) แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 12 ข้อ สำหรับสถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการศึกษา พบว่า
    1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา สาระที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.28/83.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
    2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา สาระที่1 เรื่อง การเจริญ เติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าเท่ากับ 0.6854 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.54         
    3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบ
การสอนวิชาสุขศึกษา สาระที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิต และครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
    
noonooit 30 ก.ย. 2556 เวลา 09:29 น. 0 673
usericon

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสุขศึกษา  สาระที่ 1 เรื่อง  การเจร
น่าสนใจมากครับ
ความคิดเห็นที่ #1 sam2916 20 ต.ค. 2556 เวลา 11:53 น. 223.206.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^