การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรร.บ้านสัน
LASTEST NEWS

20 ส.ค. 2561ด่วน! ราชกิจจานุเบกษา กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 20 ส.ค. 2561ก.ค.ศ.จัดประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ คัดครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ - เพื่อให้การดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 20 ส.ค. 2561"หมอธี"ประกาศเลิกใช้ครูทำธุรการ ทุ่ม3พันล้านจ้างจนท. 20 ส.ค. 2561ด่วน! สถ.เตรียมพร้อมเรียกบรรจุ "ขรก.-พนง.ท้องถิ่น" รอบ 5 29-30 ส.ค.นี้ 20 ส.ค. 2561หั่นTCASเหลือ6เดือนครึ่ง-ลดค่าสมัครเป็นวิชาละ100 20 ส.ค. 2561ไม่ลดข้าราชการ เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 20 ส.ค. 2561"ครูน้อย"โดนหางเลข"ขนมจีนคลุกน้ำปลา" ถูก ป.ป.ช. ไต่สวนด้วย 20 ส.ค. 2561"หมอธี"นำทีมประเมินคุณภาพแนวใหม่ 20 ส.ค. 2561ครูผู้ช่วยปี61 กรอกเลขข้อสอบ ภาก ก ผิดทุกชุด 20 ส.ค. 2561ห่วงครูผู้น้อยรับบาปทุจริตอาหารกลางวัน

การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรร.บ้านสัน

usericon

บทสรุป

ชื่อเรื่อง         การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ
     โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ผู้ประเมิน        ว่าที่ร้อยตรีมงคล กันติ๊บ
         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัน
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปีการศึกษา     2557

    การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้านสภาพแวดล้อม
2) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้านปัจจัยนำเข้า 3) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้านกระบวนการทำงาน 4) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้านผลผลิต 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 6) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แบบการประเมินด้านผลผลิต และแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
    ผลการประเมิน พบว่า
    1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) โดยรวมและทุกรายข้อ จากความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
    2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมและทุกรายข้อ จากความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
    3. การประเมินด้านกระบวนการทำงาน (Process) โดยรวมและทุกรายข้อ จากความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
    4. การประเมินด้านผลผลิต (Product) โดยรวมและทุกรายข้อ จากความคิดเห็นของครูผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
    5. ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายโดยรวม และทุกรายข้อ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
    6. การศึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่า    
        6.1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ให้ข้อเสนอแนะ คือ คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนควรร่วมกันสำรวจปัญหาในพื้นที่ เพื่อกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหา และควรศึกษาความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดการบริการหรือการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง
        6.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรให้ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ควรแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มมีสมาชิกครบทุกระดับชั้น สร้างการปฏิสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างชั้นเรียน และ ควรมีการจัดกิจกรรมการบริการหรือการพัฒนาชุมชน ในศาสนสถาน
        6.3 ด้านกระบวนการทำงาน (Process) ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน ควรมีการเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ และ ควรมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันเสนอกิจกรรมเพื่อการบริการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเป็นหมู่คณะร่วมกัน
        6.4 ด้านผลผลิต (Product) ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการส่งเสริมวินัยทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
mongkon2552 28 ก.พ. 2559 เวลา 16:21 น. 0 87
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^