LASTEST NEWS

23 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2563กศจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลย้ายครู รอบ 2 ปีพ.ศ.2563 23 ต.ค. 2563มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 26 ต.ค.-3 พ.ย.63 23 ต.ค. 2563กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 จำนวน 148 อัตรา - รายงานตัว 30 ต.ค.2563 23 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.-บาท สมัคร 22-28 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 22 ต.ค. 2563ที่ ศธ 04009/ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 22 ต.ค. 2563ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูฯไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ ว13/2556 22 ต.ค. 2563ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครออนไลน์บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2563 22 ต.ค. 2563วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครูผู้สอน 15 อัตรา (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) 22 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2563

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษ

usericon

บทสรุป
        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 297 คน กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 59 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 297 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และและมีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 7 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .712-.948 และแบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ
        สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) for window version 16 ผลการประเมินพบว่า
        1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.17 , S.D. = .45) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.05 , S.D. = .38) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.01 , S.D. = .32) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพของห้องสมุด 3 ดี ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 จำแนกเป็นได้ดังนี้
         4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพของห้องสมุด 3 ดี ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.16 , S.D. = .32) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
         4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.00 , S.D. = .25) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
         4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.19 , S.D. = .39) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
         4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.06 , S.D. = .42) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
        1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช้
         1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด
         1.2 ผู้บริหาร/หัวหน้าโครงการควรกำหนดกรอบ บทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่ายในการดำเนินงานโครงการให้ชัดเจน
         1.3 ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการดำเนินการโครงการ
         1.4 โรงเรียนควรมีการวางแผนงบประมาณในการจัดทำโครงการให้ครอบคลุมทั้งระบบและเพียงพอต่อความต้องการ จำเป็น
         1.5 ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
         1.6 ควรมีการพัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
         1.7 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
        2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป
         2.1 ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบคุณภาพของห้องสมุดอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         2.2 ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์กร/โครงการของฝ่าย/กลุ่มงาน ภายในโรงเรียนโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
jfu.harune 26 ก.พ. 2559 เวลา 22:51 น. 0 396
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^